เลือกโรงเรียนอย่างไรให้ลูกมี EF

 
เลือกโรงเรียน, โรงเรียน EF, Active Learning, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้
 
เมื่อลูกถึงวัยเข้าอนุบาล คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมหาสิ่งที่ดีให้กับลูก อย่างหาโรงเรียนดีๆ หรือที่เรียนพิเศษ เรียนเสริมงานอดิเรกนอกจากวิชาการ ส่วนที่เพิ่งเกิดหรืออยู่ในท้อง พ่อแม่ก็เริ่มสอดส่ายสายตาหาโรงเรียนกันแล้ว

การเลือกโรงเรียน สำคัญมาก ทั้งต่อพ่อแม่และตัวเด็กเอง เพราะโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโตในวันข้างหน้า  พ่อแม่จำนวนมาก เมื่อคิดถึงการช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่  มักคิดแค่จะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนที่สอนสองภาษา สามภาษายิ่งดี...
โลกศตวรรษที่ 21  ต้องการทักษะอย่างน้อย 4  ด้านใหญ่ๆ เรียกว่า 4Cs :
 1. คิดวิเคราะห์(Critical Thinking)  
 2. คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่(Creativity)
 3. ร่วมงานกับคนอื่นเป็น(Collaboration)
 4. สื่อสารได้(Communication) และยังรวมไปถึงทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานอื่นๆอีก เช่น การปรับตัว ความรับผิดชอบ การเป็นผู้นำ ฯลฯ
โรงเรียนที่ดีอาจจะไม่ใช่ โรงเรียนดังมีชื่อเสียง แต่อาจจะเป็นโรงเรียนที่มีการสอนแบบ Active Learning ที่ส่งเสริมพัฒนาการและ Executive Functions ที่เน้นให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยการฝึกคิด ลงมือทำ เด็กจะได้มีประสบการณที่หลายรูปแบบ  

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วย เพราะสถาบันการศึกษาก็เป็นเพียงอีกด้านที่พัฒนาจะ EF ของลูก แต่สถาบันครอบครัวนั้นสำคัญต่อเด็กมากเหมือนกัน


EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย
 1. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน
 2. Inhibitory Control การยั้งคิด
 3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
 4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
 5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
 6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
 7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
 8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
 9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

นอกจากการเลือกโรงเรียนสอน ยังมีตัวช่วยดีๆ เป็นชุดนิทานเพื่มเสริมการพัฒนา EF ให้กับคุณลูกด้วยนะคะ


สั่งจอง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line@ : @ruklukeselect
www.raklukeselect.com

Facebook Comment