"เติบโตตามรอยพ่อ" หนังสือแห่งปีที่พ่อแม่ควรซื้ออ่านและใช้เป็นคู่มือเลี้ยงลูกให้ได้ดี


เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

หนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ"
คู่มือสร้างคนคุณภาพสู่สังคมไทย
ตามรอยการเติบโตของในหลวง รัชกาลที่ 9

หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการเลี้ยงลูก การเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นคนคุณภาพ รู้จักหน้าที่ของตัวเอง โดยได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนทั้งร่างกาย ความคิด การกระทำ รวมถึงจิตสำนึกที่ดีต่อผู้อื่นรวมไปถึงสังคม

หนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" เป็นหนังสือเล่มแรกที่สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อค้นพบว่า "หลักใหญ่" ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงใช้ในการอภิบาลพระโอรสพระธิดาเมื่อเกือบ 100 ปีก่อน เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ดังนั้นหนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" จึงมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ เพราะจะเน้นไปที่เรื่องการเลี้ยงลูกพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จย่า ชีวิตที่เรียบง่ายในวัยเยาว์ของในหลวง รวมไปถึงการเล่น การเรียนรู้ และความสนพระทัยในศาสตร์หลายแขวง ซึ่งต่อมากลายเป็นพระอัจฉริยภาพและโครงการในพระราชดำริเพื่อคนไทยหลายพันโครงการ

เพื่อให้เราเข้าใจหนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" มากขึ้น ลองมาเปิดดูหนังสือทีละหน้า โดยเฉพาะจุดเด่นสำคัญ เพราะนี่จะทำให้ทุกคนรู้ว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ควรเก็บไว้เป็นที่ระลึก แต่ควรได้อ่านทุกหน้า ทุกตัวอักษร เพื่อนำองค์ความรู้นี้ไปใช้เลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีค่ะ


เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

หนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคที่ 1 ฐานทุนชีวิตของแม่
เป็นภาคที่บอกเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยแสดงให้เห็น "ฐานทุนชีวิต" ของพระองค์ว่า มีความเพียบพร้อมในความเป็น "แม่" อย่างไร

ภาคที่ 2 พระแม่เจ้า ธ ฉันใด พระลูกไท้ก็ฉันนั้น
เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือ บอกเล่าพระราชประวัติในขณะทรงพระเยาว์ของทั้งสามพระองค์ที่ทรงได้รับการอภิบาลจากสมเด็จพระบรมราชชนนี อาทิ ความคิดถึงผู้อื่น ความมีวินัย สุขภาพอนามัย การเล่นกีฬา การรู้จักคิด การประหยัด การเล่น ความรับผิดชอบ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมีวิธีในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูไปตามการเจริญพระชันษาหรือพัฒนาการตามวัยของพระโอรสพระธิดาได้อย่างน่าสนใจ
เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของหนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" คือ ปีกพับหนังสือจำนวน 10 หน้า ซึ่งอยู่ในหน้าสรุปสุดท้ายของแต่ละบท โดยเมื่อเปิดมาถึงหน้าสุดท้ายของบท เราจะได้เจอการสรุปสาระการเรียนรู้ ผ่านพระราชดำริของสมเด็จย่าฯ และเมื่อเปิดปีกพับออกก็จะพบภาพถ่ายของในหลวงครั้งทรงพระเยาว์ โดยภาพเหล่านั้นเป็นเหมือนผลลัพท์จากการเลี้ยงดูลูกของสมเด็จย่าว่า ท้ายที่สุดแล้วทำให้พระโอรสพระธิดากลายเป็นคนอย่างไร โดยใช้ภาพเล่าเรื่อง เช่น สมเด็จย่าเลี้ยงให้เล่นดิน เล่นทราย เล่นน้ำได้ นั่นคือที่มาของการลงมือปฏิบัติ การจดจำกระบวนการต่างๆ ของการสร้างเขื่อน ปลูกป่า ซึ่งกลายมาเป็นโครงการในพระราชดำริในเรื่องการรักษ์ป่ารักษ์น้ำนั่นเอง
เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

ด้วยความตั้งใจของหนังสือเล่มนี้ที่กล่าวแต่แรกว่า จะไม่ใช่เพียงหนังสือที่ควรซื้อเก็บ แต่ควรเป็นหนังสือที่ต้องอ่านเพื่อใช้เป็นคู่มือในการเลี้ยงลูก คู่มือในการสร้างคนคุณภาพสู่สังคมไทย ในแต่ละบทจึงมีหน้าความรู้พิเศษสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคคลทั่วไปให้เข้าใจการเลี้ยงดูเด็กได้ง่ายแต่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การยกตัวอย่างแนวทางการเล่นที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ และควรเริ่มต้นอย่างไรให้การเล่นเป็นการเรียนรู้ไปในตัว รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่อง Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างคนดี คนคุณภาพ ให้เติบโตมารู้ผิดรู้ชอบ รู้หน้าที่ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น

เชื่อว่าถึงเวลานี้ ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดี ทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์เหมือนดังเช่นที่ในหลวงของเราทำมาตลอด 70 ปีของการทรงงานเพื่อคนไทย แต่ก่อนที่ลูกและเด็กไทยจะกลายเป็นคนคุณภาพได้นั้น "การเลี้ยงดู" คือจุดเริ่มต้นสำคัญค่ะ ทั้งการกิน การเล่น สุขอนามัย การเข้าสังคม การรู้จักตนเองและผู้อื่น หากพ่อแม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้และใช้ในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน นี่จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ลูกและเด็กไทยกลายเป็นคนคุณภาพได้ไม่ยาก

วันนี้เราอาจทำไม่ได้แม้เพียงเสี้ยวที่ในหลวงทำเพื่อพวกเรา แต่เราสามารถทำหน้าที่ตัวเองได้สุดความสามารถในฐานะพ่อแม่ ที่จะสร้างลูกเราให้เป็นคนคุณภาพเพื่อไปรวมพลังกับคนอื่นๆ ในการช่วยพัฒนาชาติ สานต่องานที่ในหลวงทำเพื่อพวกเรามาตลอด 70 ปี


เติบโตตามรอยพ่อ, การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า, วัยเด็กของในหลวง, การเล่นของในหลวง, การเติบโตของในหลวง, ในหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร, การเลี้ยงในหลวงของสมเด็จย่า, การเลี้ยงลูก, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, สอนลูกให้รู้จักหน้าที่, เลี้ยงลูกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง, คู่มือเลี้ยงลูก, หนังสือเลี้ยงลูก, คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, หนังสือในหลวง

หากต้องการสั่งจอง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ "เติบโตตามรอยพ่อ" ติดต่อได้ที่

Line@: @raklukeselect
www.raklukeselect.com

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

 

Facebook Comment