อยากให้ลูกเก่งทั้งวิชาการและศิลปะQ: ลูกชายวัย 6 ขวบ อยู่อนุบาล 3 ค่ะ เขาชอบวาดรูป ขีดๆ เขียนๆ ซึ่งดูแล้วจะมีแววไปทางศิลปะมากกว่าทางวิชาการ ซึ่งดิฉันอยากให้เขาได้เรื่องของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาค่ะ จึงอยากขอคำแนะนำว่าควรส่งเสริมลูกอย่างไรให้เก่งทั้ง 2 ด้าน

A: การที่ลูกชอบวาดรูป ครูหมูคิดว่าลูกคงมีความสุขที่ได้วาดภาพด้วย ดังนั้นเราควรใช้ความชอบด้านการวาดภาพให้เกิดประโยชน์กับการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ เช่น คุณแม่สอนลูกทดลองปลูกต้นถั่ว ฝึกสังเกตการเติบโตของต้นถั่ว ด้วยการวาดเป็นภาพเมื่อเมล็ดถั่วเปลี่ยนแปลง เมื่อเมล็ดถั่วได้งอกขึ้นเป็นต้นถั่ว เด็กต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด จึงสามารถวาดภาพได้ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์แก่เด็ก ให้เขาได้เรียนรู้ลำดับการเติบโตของพืช และยังฝึกการเรียนรู้เชิงคณิตศาสตร์ได้ โดยสังเกตจำนวนเมล็ดถั่วที่งอกขึ้นเป็นต้นถั่ว ความสูงของต้นถั่วที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละต้นเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร ฯลฯ

การที่คุณแม่สร้างแรงจูงใจหรือปลูกฝังให้ลูกสนใจด้านคริตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ คุณแม่ก็ควรส่งเสริมด้านศิลปะต่อไปด้วย ไม่ควรบังคับหรือกดดันให้ลูกละทิ้งการวาดภาพ แต่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบต่อไป ให้ลูกมีเวลาส่วนตัวที่จะวาดภาพได้อย่างอิสระ จัดหาอุปกรณ์วาดภาพให้ลูกเพิ่มเติม วัยของลูกขณะนี้ยังอยู่ในวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้หาความถนัดใกล้ตัว เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมขณะนี้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น อยู่ในชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น อยู่ในสังคมของเด็กที่เติบโตขึ้น ลูกยังมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ปรับตัวต่อไปอีกมากค่ะ

Facebook Comment