ค่ายเด็กกล้า 4.0 ฝึกลูกใช้ชีวิตพอเพียงอยู่กับธรรมชาติ


บ้านไร่ปาล์มปิยา ครอบครัวเกษตรกรที่ยึดหลักพอเพียง  จัดโครงการค่ายเด็กกล้า4.0  นับว่าเป็นอีกค่ายที่จัดกิจกรรมน่าสนใจค่ะ  ค่ายนี้ฝึกให้ลูกใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ความพอเพียง พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณพ่อคุณแม่สนใจร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่ดีให้ลูกกันนะคะ

4 ทักษะที่ลูกจะได้รับจากค่ายนี้

1. กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ 
เด็กหลายคนกลัวที่จะต้องเจอกับสิ่งที่ตนไม่เคยเจอ คุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างโอกาสให้ลูกได้ “ทดลอง” กับสังคมที่หลากหลาย อย่างเล่นกับเพื่อน ๆ กลุ่ม ต่าง ๆ ให้ความกลัวหมดไป สนุกสนานพร้อมเผชิญกับโลกใหม่ๆ

2. กล้าเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเด่นชัด

3. กล้าแบ่งปัน
พฤติกรรมการแบ่งปัน เป็นสิ่งสำคัญในสังคมที่ทำให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขและเจริญก้าวหน้ารวมถึงประเทศชาติ เราจึงต้องมีการปลูกฝังพฤติกรรมการแบ่งปันตั้งแต่วัยเด็ก

4. กล้าเผชิญปัญหา
ฝึกให้เด็กเล่นร่วมกับคนอื่น เช่น ให้เด็ก ๆ ตั้งกลุ่มเล่านิทาน แสดงเป็นตัวต่างๆ เพราะเมื่อเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน เด็กจะได้รู้จักการเผชิญปัญหาและฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงวัยและความสามารถของเด็กด้วยว่าเหมาะที่จะเล่นอะไร และให้เขาเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นอะไรเพราะถ้าเขาได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ย่อมทำได้ดีกว่าการถูกบังคับ

กิจกรรมในการอบรม
ประกอบด้วยการปฏิบัติจริง ในสถาณการณ์จริง และสรุปกิจกรรมสนทนาด้วยการสนทนารับฟังอย่างลึกซึ้ง Voice Dialogue ซึ่งไม่เน้นทักษะและผลงานหรือคะแนน แต่เน้นผลที่เกิดขึ้นจริงตามกฏของธรรมชาติ , กิจกรรมกลุ่มเพื่อถอบทเรียนสำคัญ และการเจริญสมาธิ สติ
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใดมาก่อน
วันที่ 1 เข้าที่พัก , พูดคุยและทำความรู้จักและเข้าในเป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละบุคคล, กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน , แบ่งกลุ่ม , กิจกรรมกลุ่ม
วันที่ 2 จับปลาในแม่น้ำ
วันที่ 3 งานไม้
วันที่ 4 ขึ้นแปลงปลูกผัก 
วันที่ 5 งานระบบน้ำ
วันที่ 6 เดินทางไกล เดินป่าสังเกตธรรมชาติ (เตรียมวัตถุดิบ เข้าไปทำอาหารในป่ามื้อบ่าย)
วันที่ 7 ฝึกการใช้ internet และการใช้ search engine (google) อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และนำเสนอผลงาน
วันที่ 8 อาบน้ำสัตว์ และ ช่วยงานสังคม
วันที่ 9 นำเสนอ present การเรียนรู้แบบรายบุคคล และพูดคุยถอดบทเรียนผ่านกลุ่มใหญ่
วันที่ 10 ทำความสะอาดที่พัก เก็บของ ในช่วงเช้า 
*ถอดบทเรียน(2 ชั่วโมง) และนั่งสมาธิ(10 นาที) ทุกวัน
**ดูดาวขึ้นอยู่กับวันที่ฟ้าเปิด
***ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://bit.ly/2DDgMBP

 

Facebook Comment