รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท เปิดลงทะเบียน 15 กันยาฯ นี้หลังจากมีข่าวว่าจะมีงบประมาณ เป็นโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้กับแม่ๆ ที่เพิ่งคลอด ณ วันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้


สำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่กำลังจะคลอดในเร็วๆ นี้ ลองมาเช็คกันดูค่ะว่า จะต้องเตรียมเอกสารอะไร และไปลงทะเบียนได้ที่ไหน อย่างไร
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดเป็นเงินจำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนผ่านไปยังแม่ของเด็กซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ


จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559คุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท

เด็กแรกเกิด

  • เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
  • เด็กที่มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ


หญิงตั้งครรภ์
  • มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
  • อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน


การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท

ลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดต่างๆ ดังนี้

กำหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอ านวยความสะดวกให้กับหญิงตั้งครรภ์ในการรับลงทะเบียนนอกที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ การลงพื้นที่สำกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น


เอกสารหลักฐานรับเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้า 1
5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(ยื่นหลังคลอด)
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท

1. รับเงินด้วยตัวเอง ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
2. รับเงินด้วยตัวเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย(น าส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น–เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)

หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วยสามารถลงทะเบียนในภายหลัง หากไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดนี้

อ่านรายละเอียดทั้งหมด >> http://dcy.go.th/webnew/upload/download/02-09-58-2.pdf


Facebook Comment