16 มกราคม รำลึกวันครู ผู้มีพระคุณ

คำขวัญวันครูแห่งชาติปี พ.ศ. 2557

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

วันครู,พ่อแม่,รำลึกคุณครู


ในชีวิตของคนเราถือว่า พ่อแม่ เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก แต่นอกจาก พ่อแม่ แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณที่สำคัญอีกคนหนึ่ง เพราะเมื่อพ้นอ้อมอกพ่อแม่แล้ว “ครู” ก็เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการีเลยค่ะ

ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อช่วยย้ำให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ ตระหนักและระลึกถึง พระคุณครู ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เรา

Facebook Comment