ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตให้ลูก และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง เช็กเลย!

อยากทำพาสปอร์ตให้ลูก แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นยังไง เรามาบอกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วค่ะ ทำตามนี้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตของลูก (อายุไม่เกิน 15 ปี)
1. สูติบัตรของลูกฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขตมาแสดง หากลูกอายุ 7 ขวบมีบัตรประชาชนแล้วก็นำบัตรประชาชนของลูกไปยื่นได้เลย

2. บัตรประชาชนตัวจริงของพ่อกับแม่

3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม

4. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หรือ บางสาขาจัดส่งรูปเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น บวกค่า EMS 60 บาท

กรณีไปทำพาสปอร์ตให้ลูกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ใช้เอกสารตามข้างต้นทั้งหมด  และเพิ่มเติมดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจ โดยหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขตก่อน

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ

3. หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต

4. กรณีหย่า ให้นำบันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดามาแสดงพร้อมสูติบัตร

กรณีอื่นๆ 
  • บิดาหรือมารดาของเด็กเสียชีวิต
  • บิดาหรือมารดาของเด็กเป็นชาวต่างชาติไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้
  • บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้
ต้องทำดังนี้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง พร้อมสูติบัตรตัวจริงของลูก

ขั้นตอนการไปทำพาสปอร์ต มีดังนี้...
1. หากไปกับลูกเล็กๆ ให้เลือกไปวันธรรมดา จะได้ไม่ต้องพาลูกไปเบียดกับผู้คนมากๆ จะวอล์คอินเข้าไปทำเลย หรือจองคิวออนไลน์ไว้ก่อนก็ได้ จองคิวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่ www.passport.in.th

2. เมื่อไปถึงแล้วก็ต่อแถวรับบัตรคิว หากจองผ่านเว็บไว้แล้วก็รอคิวได้เลย เพื่อยื่นเอกสารที่ต้องเตรียมตามกรณีของลูก

3. จากนั้นก็วัดส่วนสูงของลูก หากลูกยังยืนวัดส่วนสูงไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะเอาสายวัดมาวัดความยาวตัวให้

4. เมื่อวัดความสูงเสร็จให้ไปกรอกข้อมูลที่เคาเตอร์ตามที่เจ้าหน้าที่บอก ต้องกรอกให้ครบหมดทุกช่อง บางสาขาไม่มีการมารับรูปเล่มเอง แต่จะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นจึงต้องใส่ที่อยู่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วรอเรียกคิว

5. พอถึงคิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกให้ไปเช็กตัวสะกดของชื่อนามสกุลลูกว่าถูกต้องไหม แล้วก็เซ็นเอกสารรับรอง จากนั้นก็ให้ลูกนั่งถ่ายรูปตัวตรง ตามองกล้อง หัวไม่เอียง ควรถือของเล่นติดมือไปด้วยเป็นตัวช่วยตอนถ่ายรูป แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ดูภาพก่อน ถ้าภาพดีแล้วก็เซ็นชื่อยินยอมใช้รูปนี้ได้

6. หลังจากถ่ายรูปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์ลายนิ้วเท้าลูก เจ้าหน้าที่จะจับนิ้วโป้งของลูกไปปั๊มกับหมึกพิมพ์แล้วพิมพ์ลงบนกระดาษแทนการเซ็นชื่อ (กรณีลูกยังเล็กมากและยังเซ็นชื่อไม่ได้)

7. เสร็จแล้วให้ไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาทที่เคาท์เตอร์การเงิน และค่าส่ง EMS อีก 60 บาท (กรณีไม่ได้มารับเล่มเอง) ประมาณ 3-4 ก็ได้พาสปอร์ตเรียบร้อย
 

Facebook Comment