ประกาศ! เลื่อน งานเสวนา สายสัมพันธ์หลากรุ่น : ทางออกของสังคมสูงวัย


ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจมีผลกับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน

ทางผู้จัดงานขออนุญาตเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,งานเสวนา,สถาบันรักลูก,สายสัมพันธ์หลากรุ่น


ด้วยในขณะนี้สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในประเทศ ได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ หลายประการ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเป็นความท้าทายทุกระดับ ทั้งบุคคล ครัวเรือน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ว่าจะสามารถรับมือกับสภาวการณ์นี้ได้ดีเพียงไร


สถาบันรักลูก ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการของกลุ่มบริษัท RLG (Rakluke Learning Group) ที่มีพันธกิจจัดการความรู้และสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้ตระหนักในสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดจัดการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สายสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวแต่ละช่วงวัยขึ้น


โดยงานเสวนานี้จัดขึ้นในหัวข้อ “สายสัมพันธ์หลากรุ่น : ทางออกของสังคมสูงวัย (Intergenerational Relationships)” มีวิทยากรทรงคุณวุฒิอาทิเช่น ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาแลกเปลี่ยน พูดคุยกันในหลากหลายประเด็น

ประเด็นการเสวนา

    • แนวโน้ม มุมมองและกระบวนทัศน์ใหม่ เกี่ยวกับสังคมสูงวัย
    • ผู้สูงวัยไทยในครอบครัว : ธรรมชาติ และ ความต้องการ
    • คนหลากวัยในครอบครัว : ธรรมชาติและความต้องการของ วัยทำงาน,วัยรุ่น และวัยเด็ก
    • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ Best Practices ของการเชื่อมสายสัมพันธ์หลากวัย - Intergenerational Relation ทั้งจากในและต่างประเทศ


งานเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 -17.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร กลุ่มบริษัท RLG ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ

สำหรับครอบครัวที่สนใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลากหลายช่วงวัย หรือผู้สนใจทั่วไปที่อยากเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่คุณศรินทร์ กล่อมศิริ (ดาว) โทร. 02 831 8400 ต่อ 4104 หรือ ต่อ 4620

บทความแนะนำ

ฉีดยาคุมแล้วทำไมยังตั้งครรภ์
Time out ไม่ได้ผล ทำอย่างไรดี
รู้จักโรคฮิบ HIB โรคติดเชื้อในเด็ก จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ลูกไหม
เตือนพ่อแม่ระวัง! 10 สิ่งของที่เด็กมักชอบกลืนลงท้อง

Facebook Comment