ครูสพฐ. นำทักษะ EF ไปใช้พัฒนาสมองเด็กในการเรียนการสอนหลังจากเข้าร่วมการอบรมคูปองพัฒนาครู โดยบริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด


 
เมื่อช่วงวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นางภัทรพร หมื่นกล้า ครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) อำเภอบ้านหมอ.  จังหวัดสระบุรี. สพป สบ. 1 ได้จัดกิจกรรม “ประเพณีลอยกระทงของอำเภอบ้านหมอ” โดยได้มีการนำทักษะ EF หลังจากการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” โดยสถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ซึ่งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยพร้อมกับสอดแทรกกลุ่มทักษะ EF ที่สำคัญทั้งหมด 9 ด้าน 
 

1.ทักษะจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) คือทักษะจำหรือเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ เด็กที่มีเวิร์กกิ้ง เมมโมรีดี ไอคิวก็จะดีด้วย

2.ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจะเหมือน "รถที่ขาดเบรก" อาจทำสิ่งใดโดยไม่คิด มีปฏิกิริยาในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาได้

3.ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) คือความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว

4.ทักษะการจดจ่อใส่ใจ (Focus) คือความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง

5.การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) คือ ความสามารถในการควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ได้ มักเป็นคนโกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า

6.การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) คือการสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้จักตนเอง รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง

7.การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คือ ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

8.การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) คือทักษะการทำงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม ซึ่งเด็กที่ขาดทักษะนี้จะวางแผนไม่เป็น ทำให้งานมีปัญหา

9.การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือ ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทำสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันให้สำเร็จ

           โดยกิจกรรมที่ นางภัทรพร หมื่นกล้า ครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูเปิดเพลงที่นิยมร้องกันในวันลอยกระทง คือเพลงลอยกระทง ให้เด็กร้องตาม พร้อมด้วยเคลื่อนไหวด้วยท่ารำวงง่ายๆ (จีบนิ้วมือ หมุนข้อมือ ก้าวเท้าให้ลงจังหวะเครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง ครูสาธิตการรำให้เด็กดูแล้วให้เด็กเลียนแบบก่อน แล้วปล่อยให้เด็กเคลื่อนไหวด้วยจังหวะ และท่ารำวงด้วยตนเอง) เพื่อพัฒนาทักษะ EF หลักๆ ด้านจำเพื่อใช้งาน และด้านจดจ่อใส่ใจ   

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กๆ ได้หัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ คือ ใบตอง หยวกกล้วย จัดธูป เทียน ดอกไม้ ให้ครบ เป็นการสอนเด็กให้นำไปใช้จริง สัมพันธ์กับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้มา เพื่อพัฒนาทักษะ EF หลักๆ ด้านความจำที่นำมาใช้งาน, ด้านยืดหยุ่นความคิด, ด้านจดจ่อใส่ใจ, ด้านควบคุมอารมณ์, ด้านประเมินตนเอง, ด้านการริเริ่มลงมือทำ, ด้านวางแผนและจัดระบบดำเนินการ และด้านการมุ่งเป้าหมาย

3. กิจกรรมทดสอบวัสดุลอยน้ำ โดยนำวัสดุที่แตกต่างหลากหลายมาให้เด็กพิจารณา ว่าวัสดุใดที่สามารถลอยน้ำได้และสอดแทรกการดูแลรักษาแม่น้ำ ไปในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะ EF หลักๆ ด้านความจำที่นำมาใช้งาน, ด้านการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง, ด้านยืดหยุ่นความคิด, ด้านจดจ่อใส่ใจ, ด้านควบคุมอารมณ์, ด้านการริเริ่มลงมือทำ และด้านวางแผนและจัดระบบดำเนินการ

จึงจะกล่าวสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลอยกระทงผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนี้ เด็กจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะ EF ที่เป็นพื้นฐานของคนเก่งหรือคนสมองดี คือ คนที่คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น การพัฒนา EF ต้องไม่ดำเนินการเฉพาะที่ตัวเด็กเท่านั้น หากต้องใช้ระบบต่างๆ ของสังคมให้เป็นปัจจัยบวก ลดหรือขจัดส่วนที่เป็นปัจจัยลบลงไป วัยทำงาน วัยพลเมืองสร้างสรรค์ Thailand 4.0 ให้เป็นคนที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นเป็น คนเหล่านี้จะเป็นพลังของ Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้สมบูรณ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่อย่างคงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามไว้ให้สิบสานต่อไป

    

Facebook Comment