โครงการรถรับส่งนักเรียน นำร่องแล้ว 7 โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในการมาโรงเรียนของเด็กๆ

รถรับส่งนักเรียน, รับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย, เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย, ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน, ความปลอดภัยในโรงเรียน, การเดินทางมาเรียน, การจราจรหน้าโรงเรียน, หน้าโรงเรียนปลอดภัย, อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, โครงการรถรับส่งนักเรียน, บริการรถรับส่งนักเรียน,

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ร่วมสร้างกลไกแบบมีส่วนร่วม ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัย ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่าน 7 โรงเรียนนำร่อง

รถรับส่งนักเรียน, รับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย, เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย, ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน, ความปลอดภัยในโรงเรียน, การเดินทางมาเรียน, การจราจรหน้าโรงเรียน, หน้าโรงเรียนปลอดภัย, อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, โครงการรถรับส่งนักเรียน, บริการรถรับส่งนักเรียน,

รถรับส่งนักเรียน, รับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย, เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย, ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน, ความปลอดภัยในโรงเรียน, การเดินทางมาเรียน, การจราจรหน้าโรงเรียน, หน้าโรงเรียนปลอดภัย, อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, โครงการรถรับส่งนักเรียน, บริการรถรับส่งนักเรียน,

จากสถานการณ์ในปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติบนท้องถนนของรถรับส่งนักเรียนสร้างความน่าวิตกกังวลอย่างมากในกลุ่มผู้ปกครอง เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่าย “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอเมืองกาญจนบุรี” จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ รถรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัย” ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่าน 7 โรงเรียนนำร่องเพื่อร่วมค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ผ่านการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่
 

ระยะที่ 1 “ระยะศึกษาหาต้นแบบ” จะเป็นการศึกษาหาต้นแบบในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยเลือกพื้นที่ทำการศึกษา 1 อำเภอ ทั้งนี้ โครงการได้คัดเลือกเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ในการศึกษาจะเริ่มการจากการเข้าไปศึกษาบริบทของพื้นที่ การจัดวงสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นรถรับส่งนักเรียน ก่อนที่เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานร่วมกันในรูปแบบคณะทำงาน ที่จะร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนแบบมีส่วนร่วม จากนั้น จะดำเนินการติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนการทำงานในช่วงท้าย เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ที่สามารถนำไปขยายแนวคิดนี้ต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ


ระยะที่ 2 “ระยะขยายแนวคิด” จะเป็นการนำรูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ที่ได้ข้อสรุปจากการศึกษาในระยะที่ 1 ไปดำเนินการขยายแนวคิดสู่อำเภออื่น ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนในจังหวัด และนอกจากจะมีการขยายพื้นที่ทำงานงานไปยังอำเภออื่นแล้ว พื้นที่เดิมในระยะที่ 1 ก็จะยังคงขยายงานไปยั'โรงเรียนอื่น ๆ โดยใช้กลไกของคณะทำงานเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในระยะที่ 2 จะมีการประเมินผล ถอดบทเรียน คณะทำงานเพื่อทำให้กลไกคณะทำงานมีความแข็งแรง สามารถขับเคลื่อนประเด็นรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ให้สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

รถรับส่งนักเรียน, รับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย, เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย, ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน, ความปลอดภัยในโรงเรียน, การเดินทางมาเรียน, การจราจรหน้าโรงเรียน, หน้าโรงเรียนปลอดภัย, อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน, โครงการรถรับส่งนักเรียน, บริการรถรับส่งนักเรียน,
http://rakluke.com/file_manager/mmpd/news_event/5547_4.jpg

 
ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 และยังคงขับเคลื่อนต่อไปอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการรถรับส่งรถเรียนเพื่อความปลอดภัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ 02-556-1136 ต่อ 3350 พร้อมทั้งติดตามข้อมูลสาระดีได้ที่แฟนเพจ "รถรวมใจwww.facebook.com/Schoolbusthailand
 
http://rakluke.com/file_manager/mmpd/news_event/5547_4.jpg

 

Facebook Comment