ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดกิจกรรมมาฆบูชา สอนเด็กเรียนรู้วิถีชาวพุทธพร้อมสืบสานพุทธศาสนา

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมรำลึกถึงประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยการจัดกิจกรรม มาฆบูชารำลึก  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ตลอดจนให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวิถีของพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไป
สำหรับวันมาฆบูชา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนที่ได้มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จริง ดังนั้นจึงได้นำนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งคณาจารย์ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเช้าของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา  ณ วัดโพธิ์เลื่อน  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
ในพิธีดังกล่าว จะให้นักเรียนได้นำอาหารและดอกไม้ธูปเทียนมาตักบาตรร่วมกันและมีการเวียนเทียนบนศาลาการเปรียญ รวมทั้งได้มีการตักบาตรอาหารคาวหวานพระสงฆ์  ซึ่งนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาพุทธ เช่น การอาราธนาศีล การกรวดน้ำ พิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์แล้ว ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการสร้างนิสัยวินัยให้กับตนเอง ที่สำคัญยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้  รู้จักการเสียสละ  มีสัมมาคารวะ  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ และสังคมอีกด้วย

Facebook Comment