โรงเรียนไทยคริสเตียน


โรงเรียนไทยคริสเตียน (Thai Christian School)
(ชื่อเดิม โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยมูลนิธิแห่งคริสตจักร สะพานเหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน การสอน เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของพระคัมภีร์

คำขวัญ
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

ปรัชญาและนโยบาย

โรงเรียนไทยคริสเตียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อแห่งคริสต์ ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) มุ่งฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยน แปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรทุกด้านให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรัก ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรมตามหลักคริสต์ ศาสนาและมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างของ องค์พระเยซูคริสต์ระดับชั้นการศึกษา
ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย


ชั้นปฐมวัย

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ได้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยอยู่บนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมคริสเตียนให้เด็กได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก และมือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ จากเจ้าของภาษาโดยตรง

เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสุข มีวินัยในตนเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับตนเอง และผู้อื่น โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอบอุ่น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา


ชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา


การเรียนการสอนแบบสองภาษานั้น ใช้แนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดย ครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย


ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

โรงเรียนไทยคริสเตียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และได้นำสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น

ฝ่ายสองภาษา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียน สามารถศึกษาต่อใน หลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ


ชั้นมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดสอน 3 แผนการเรียน (3 Programs are offered for Grade 10 – 12) ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Mathematics)
 • คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (Mathematics – English)
 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (English – Chinese)

การรับสมัคร

1. รับสมัครนักเรียนชั้น

 • ชั้น เตรียมปฐมวัย ถึง ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-2
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-5

2. สถานที่ / วันเวลา สำหรับการจำหน่ายใบสมัคร

 • ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป


3. ใบสมัคร

 • 300 บาท ทุกระดับชั้น


4. กำหนดการรับสมัคร

 • โรงเรียนจะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดสอบ ทาง Website และทางโทรศัพท์ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ปกครองยื่นในใบสมัคร


5. สถานที่รับสมัคร

 • ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ


6. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชั้นเตรียมปฐมวัย รับนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 3 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 17 พฤษภาคม หรือ นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม)
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 6 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป(ก่อนวันเปิดเรียนเดือนพฤษภาคม)


7. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน)
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นระดับปฐมวัย)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


8. เนื้อหาที่ใช้ในการคัดเลือก

 • ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ทดสอบความพร้อมทางด้านพัฒนาการ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประเมินความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ประเมินความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง


9. การประกาศผลการคัดเลือก

 • ทางโรงเรียนจะแจ้งผลสอบทาง www.thaichristian.ac.th และ sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองที่ให้ไว้ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 1 สัปดาห์


งานบริการ

1. งานรถโรงเรียน (School Bus Service)

ทางโรงเรียนได้มีการบริการรถโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีการควบคุมดูแลในเรื่อง ความปลอดภัยและพนักงานขับรถ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีพนักงานประจำรถ ดูแลความปลอดภัย ในการรับ-ส่งนักเรียน โดยบริการในเส้นทางหลักๆ ดังนี้

 • เส้นอโศก – สุขุมวิท 103 (Asoke Rd. – Sukhumwit 103 Rd.)
 • เส้นรามคำแหง – ลาดพร้าว (Ramkhamhang Rd. – Ladprao Rd.)
 • พัฒนาการ – หมู่บ้านเมืองทอง (Pattanakarn Rd. – Muang-Tong Village)
 • เส้นอ่อนนุช (On-Nut Rd.)
 • หลังม.รามคำแหง – หมู่บ้านนักกีฬา (Near Ramkhamhang University – Nak-Kee-La Village)


นอกจากนี้เรายังมีบริการ รถยนต์ส่วนตัวของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการรับ-ส่งนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่นอกเส้นทางให้บริการของโรงเรียน โดยมีเส้นทางต่างๆมีดังนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ (Srinakarind Rd. – Teparak)
  • รามอินทรา – ลาดปลาเค้า (Raminthra – Ladplakhao)
  • รัชดา แยกเหม่งจ๋าย – พระราม9 (Ratchada Meng-Jai – Rama 9)
  • พระราม 4 (Rama IV)
  • ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 , ประเวศ , ลาดกระบัง (Soi Chalermprakiat 9, Prawet, Ladkrabang)


2. งานสระว่ายน้ำ (Swimming Service)

โรงเรียนมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานให้บริการ และจัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำในหลักสูตรสำหรับนักเรียน โดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความชำนาญในการสอน และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

สระว่ายน้ำเปิดบริการเวลา 15.30 น. – 17.30 น.

   • อังคาร/พฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น. /16.30-17.30 น. จำนวน 8 ครั้ง ค่าลงทะเบียน 1,280 บาท
   • พุธ/ศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. / 16.30-17.30น. จำนวน 8 ครั้ง ค่าลงทะเบียน 1,280 บาท

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดให้มีโครงการฝึกซ้อมนัีกกีฬาว่ายน้ำในช่วงเวลา 17.30 – 19.00 น. เพื่อส่งนักเรียนไปแข่งขันในรายการต่างๆ

3. อาหารกลางวัน (Lunch Time)

ทางโรงเรียนได้มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีคุณค่า ตามหลัก โภชนาการ สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีอาหารว่าง สองครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย

4. ร้านค้า (Shop)

จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ชุดนักเรียน และเครื่องแบบโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการ 3 เวลา คือ ช่วงเช้า – กลางวัน – เย็น

5. ห้องสมุด (Library)

ห้องสมุดของเรารวบรวมหนังสือ ตำรา และสื่อที่ให้ความรู้ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นการปูพื้นฐานนำไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม


6. งานพยาบาล

โรงเรียนไทยคริสเตียน มีพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยยาเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน รวมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้น


สถานที่ติดต่อ
1023/1 ซอยปรีดีพนมยงค์41 ถนนสุขุมวิท71 เขตวัฒนา แขวงคลองตัน กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรติดต่อ

โทร : 02-713-0922-4

ตราประจำโรงเรียนเว็บไซต์
http://www.thaichristian.ac.th

แผนที่


บทความแนะนำ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท...อาจมีปัญหาเรื่องเซ็กซ์
Q & A ลูก 9 เดือน ดุลูกได้แค่ไหน
วัยเปลี่ยน...พาลูกป่วยจริงหรือ?
ดอกอัญชัน ดอกไม้หลากคุณประโยชน์

Facebook Comment