โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (Pramarnda Nijjanukroh School)

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ 81 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการเรียนรู้ สู่ความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ยึดมั่นความเป็นไทย บริหารจัดการทันสมัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย
1.ด้านนักเรียน
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
รักการอ่าน ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความฉลาดทางสุขภาวะ มีทักษะชีวิต ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น สร้่างองค์ความรู้และจัดการความรู้ได้ มีสุนทรีภาพทุกด้านตามศักยภาพของตน มีจิตสำนึก -
ความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านครู
ครูเป็นครูยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และบูรณา
การคุณค่าพระวรสารในทุกรายวิชา มีความทั้งทางโลกและทางศาสนา มีความเชื่อ ความศรัทธา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นผู้อภิบาลและ
เป็นแบบอย่างที่ดี
3.ด้านการบริหารการจัดการ
โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยการทางการศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งวิทยบริการและประสานความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน

ตราประจำโรงเรียน

เบอร์โทรติดต่อ

โทร : 0-2733-4060-9

บรรยากาศภายในโรงเรียนเว็บไซต์
http://www.pramanda.ac.th

บทความแนะนำ

10 ท่าเซ็กซ์ยอดนิยม ตั้งท้องก็ทำได้
Q&A ลูกขวบกว่ามีกลิ่นปาก
เมื่อแม่เป็นโรคนี้...จึงต้องงดให้นมจากอกแม่
สาเหตุลูกร้องกลั้น และวิธีดูแลรักษา

Facebook Comment