โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
หลักสูตรการศึกษา หรือแนวการศึกษาของโรงเรียน

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเป็นแบบสองภาษา (Bilingual) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ Nursery รับตั้งแต่ 1 ปี 8 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ส่วนในระดับอนุบาลยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยมีครูประจำชั้นทั้งครูไทยและครูต่างชาติเป็นผู้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

หลักสูตร Bilingual มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสอง ได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะมีครูไทยประจำชั้น และครูชาวต่างชาติสอนในวิชา English, Phonics, Mathematics, Science, Social Studies, Physical Education (P.E.), Music, Chinese or Japanese นักเรียนจึงได้เรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีสัดส่วนคาบเรียนในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

ระดับชั้น

อัตราส่วนการเรียน

อังกฤษ

ไทย

อนุบาล 1

50

50

อนุบาล 2-3

85

15

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

70

30

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

60

40

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

60

40

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

50

50ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และปีที่ 4-6
มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุล ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม


ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสมดุลทั้งด้าน ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ เสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็น พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ


ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านมุ่งปลูกฝัง ความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งมั่น พัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชน ในด้านต่างๆ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการเปิดสอนหลักสูตร GAC โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Ltd. แห่งประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร GAC แบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีการสอนวิชาหลักได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้วยการเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ส่วนวิชาการภาษาไทยอื่น เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น จะมีการสอนในภาคการศึกษาปกติควบคู่กัน

นักเรียนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตร GAC จะมีข้อได้เปรียบคือมีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับที่สูงกว่า (EAP – English for Academic Purpose) มีทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
มีพื้นฐานความรู้ที่แม่นยำในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีเทคนิควิธีการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และประสบผลสำเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัยสามารถใช้คะแนนการประเมินนี้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเซีย

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี มีระเบียบวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาด และปราดเปรื่องในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ของสังคมโลก


ระดับชั้นการศึกษาที่เปิดสอนในโรงเรียน
สำหรับการเรียนของโรงเรียนนั้น 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าอาหาร / ค่าแอร์ / ค่าธรรมเนียม Extra Class

ระดับชั้นที่เปิดสอน

อัตราค่าธรรมเนียม/ภาคเรียน

เตรียมอนุบาล

25,800

อนุบาล 1

36,500

อนุบาล 2-3

41,800

ประถมศึกษาปีที่ 1-4

41,800

ประถมศึกษาปีที่ 5-6

52,300

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

43,300

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

44,300


หมายเหตุ

1. ราคาโดยประมาณสำหรับปีการศึกษา 2557
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 – 6 ไม่รวมค่าอาหาร (นักเรียนซื้ออาหารรับประทานเองที่โรงเรียน)
3. ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ /ค่าเรียน Summer Course /ค่าธรรมเนียม Extra Classสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
แผนกอนุบาล
1. อาคารเรียนเป็นอาคาร 4 ชั้น มี 1 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
2. อาคารเรียนเป็นอาคาร 6 ชั้น มี 1 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
3. อาคารเรียนเป็นอาคาร 7 ชั้น มี 1 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
4. มีสนามหญ้าเทียม 2 สนาม
5. โรงอาหาร 1 โรง


แผนกประถม
1. อาคารเรียนเป็นอาคาร 4 ชั้น มี 4 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
2. มีสระว่ายน้ำ
3. มีสนามกีฬา 2 สนาม
4. มีที่สนามเด็กเล่น
5. มีลานเอกประสงค์ใต้ตึกไว้ทำกิจกรรม
6. มีโรงอาหาร 3 โรง
7. มีที่นั่งเล่นบรรยากาศร่มรื่น
8. มีมุมให้เรียนรู้ หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน


แผนกมัธยม
1. อาคารเรียนเป็นอาคาร 4 ชั้น 2 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
2. อาคารเรียนเป็นอาคาร 7 ชั้น 1 ตึก ห้องเรียนติดแอร์
3. มีสนามกีฬา 2 สนาม
4. มีโรงอาหาร 1 โรง
5. มีที่นั่งเล่นบรรยากาศร่มรื่น
6. มีลานเอกประสงค์ใต้ตึกไว้ทำกิจกรรม
5. กิจกรรมที่น่าสนใจภายในโรงเรียน


โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

กิจกรรม M.I. เป็นกิจกรรมที่นำแนวคิดของทฤษฏีพหุปัญญา ของศาสตราจารย์ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) มาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน คือ


ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligences) เช่น
กิจกรรม CHRISTMAS SHOW จัดให้นักเรียนและคุณครูสร้างสรรค์ผลงานการแสดงโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ


ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligences) เช่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลองเรื่อง การจมการลอย แรงดัน ปฏิกิริยาเคมี การทำผ้ามัดย้อม การทำไอศกรีม และการประดิษฐ์เครื่องร่อน จรวด ร่มชูชีพ เป็นต้น


ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligences) เช่น
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดสัปดาห์อาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและวัฒนธรรม


ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligences) เช่น
กิจกรรม Ektra Star kids จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนอนุบาลได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเต้น การร้องเพลง การแสดงเปียโน การเต้นฮูลาฮูป รวมถึงการแสดงละคร


ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligences) เช่น
กิจกรรมคอนเสิร์ต วันทรงดนตรี เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ได้จัดการแสดงผลงานนักเรียน ในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความถนัด


ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligences) เช่น
กิจกรรมจิตอาสาดนตรีไทยช่วยเหลือน้ำท่วม โดยการให้ไปเล่นดนตรีตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานคร เพื่อรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนของไทย ให้มีจิตสาธารณะ ให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่ มีความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligences) เช่น
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ Year 10 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ คณะครูในระดับชั้น ม.4 ได้จัดโครงการขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligences) เช่น
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คณะครูจาก Science Department ได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลองการประกวดการออกแบบชุด แฟชั่นรีไซเคิล เป็นต้น


ข้อมูลเพื่อการติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกประถม – มัธยม
ที่ตั้ง 336/7 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120
แผนกประถม-มัธยม โทรศัพท์ : 0-2213-0117, 0-2212-0157, 0-2212-9930-1, 0-2674-0900
โทรสาร : 0-2674-0499, 0-2212-0152

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล
ที่ตั้ง 285/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.19 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120
แผนกอนุบาล โทรศัพท์ : 0-2674-2450-2 โทรสาร: 0-2674-2450-2 ต่อ 312
Wedsite : www.ektra.ac.th
E-mail : admin@ektra.ac.th

บทความแนะนำ

7 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา เตรียมความพร้อมเรื่องภาษาให้เด็กรอบด้าน
สอนเก็บเงินสไตล์พ่อฝรั่ง
8 ยอดสมุนไพรสำหรับเด็ก ยาจากธรรมชาติที่พ่อแม่หลงลืม

Facebook Comment