โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

โรงเรียนพระแม่มารีเป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มขึ้นโดยบาทหลวงการ์โล เดลลา โตร์เร มิชชันนารีชาวอิตาเลียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและบริหารงานโดยสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

โรงเรียนพระแม่มารี ได้เริ่มขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรดาเด็กๆ และเยาวชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสเติบโตเต็มกำลังศักยภาพของตน สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า คุณพ่อการ์โลได้มอบ กิจการโรงเรียนนี้ให้สมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ดูแลรับผิดชอบเสมือนเป็นอีกงานหนึ่ง ในการรับใช้พระศาสนจักรของพระเจ้า โดยมีคติพจน์ว่า "ภาวนาและทำงานภายใต้การนำของพระมารดามารีอา" สมาชิกของสถาบันทุกคนได้พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผู้ก่อตั้งให้คงอยู่ในสังคมไทยตราบนานเท่านาน

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ปี 2506 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกนักเรียนเป็น 2 แผนก คือ ชายและหญิง โรงเรียนพระแม่มารีเป็นแผนกหญิงล้วนและโรงเรียนพระแม่มารีชายเป็นแผนกชาย
ปี 2533 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร "เดลลา โตร์เร อนุสรณ์" ปรับปรุงกิจการของโรงเรียนพระแม่มารีในด้านต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ซึ่งนำมาเป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความรู้ คู่ คุณธรรม ค้ำประกันอนาคตไทย" เป็นไปได้จริง โดยได้จัดให้มีการอบรมด้านจริยธรรม เอาใจใส่ฝึกอบรมระเบียบวินัย เข้มข้นในวิชาการ ฯลฯ

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ปี 2541 โรงเรียนพระแม่มารีทั้งแผนกหญิงและชายได้รวมโรงเรียนสองแห่งเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและบุคลากรรวมกัน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ปี 2543 มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง จำนวนห้องเรียน 80 ห้อง ก่อนประถมศึกษา 19 ห้อง ประถมศึกษา 43 ห้องมัธยมศึกษาตอนต้น 13 ห้อง และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ห้อง
ปี 2545 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนโครงการ English Program ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
ปี 2547 ดำเนินการสร้างอาคารหอประชุม โรงเรียนมีอาคาร 6 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง และอาคารหอประชุม 1 หลัง

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

วิชา English Intensive Program

โรงเรียนเปิดทำการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี (Montessori) ระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 1 ห้องเรียน และเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร English Intensive Program (EIP.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ระดับละ 3 ห้องเรียน
ปี 2554 คณะกรรมการบริหารสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย มีดำริเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนพระแม่มารีสาทรเป็นโรงเรียนพระแม่มารี
ปี 2557 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย สนามกีฬาบาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตซอล และเทนนิส

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ห้องเรียนเนอสเซอรี่

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ห้องเรียนชั้นอนุบาล

ปี 2558 แผนกอนุบาล เปิดทำการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี สำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ห้อง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับอนุบาล ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ เป็นต้น

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ห้องเรียนมอนเทสซอรี

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ห้องเรียนมอนเทสซอรี

ปัจจุบันโรงเรียนพระแม่มารีสาทร ยังคงพัฒนาอยู่เสมอทั้งในด้านกิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน ด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเปิดกิจการการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย และเปิดรับนักเรียนประจำด้วย
 

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ตราสัญลักษณ์ 
รูปกางเขนบนอักษรย่อ พ.ม.ร. หมายถึง ภาพรวมที่ชี้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งโรงเรียน อันเป็นคันธงชัยแห่งเป้าหมายและอุดมการณ์แห่งความสำเร็จ

กางเขน หมายถึง ชัยชนะของความรักอันยิ่งใหญ่ที่นำความมีชัยเหนือความชั่วและอวิชา
รัศมี หมายถึง ความรู้ภายใต้การชี้นำของคุณธรรม ส่องประกายเจิดจ้าสู่สังคมไทย
พ.ม.ร. หมายถึง ความอบอุ่นเยี่ยงมารดา ที่พระแม่มารีโอบอุ้มเยาวชนไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพของสังคมไทยและประเทศชาติ

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ปรัชญา
“ความรู้ คู่ คุณธรรม”

คติพจน์
คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม

อัตลักษณ์
“รัก เมตตา สุภาพ”

เอกลักษณ์
“มารยาทงามตามแบบไทย”

ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้ คู่ คุณธรรม ค้ำประกันอนาคตไทย

คติพจน์โรงเรียน
คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
เฟื่องฟ้า

หลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเริ่มใน 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

วิชาภาษาจีน
 

ระดับประถมศึกษา 

  1. โปรแกรม EIP STEM+ (วิทย์คณิต) จำนวน 2 ห้อง

  2. โปรแกรม Eng. & Chi. (อังกฤษจีน) จำนวน 1 ห้อง

  3. 3โปรแกรม EIP Sport (วิทย์กีฬา) จำนวน 1 ห้อง

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โปรแกรมละ 1 ห้อง 4 โปรแกรม

  1. โปรแกรม STEM+ (วิทย์คณิต)

  2. โปรแกรม Physical Science (วิทย์กีฬา)

  3. โปรแกรม Eng. & Chi. (ศิลป์ภาษา)

  4. โปรแกรม ICT Class (วิทย์คอม)

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ห้องเรียนชั้นมัธยมปลาย โปรแกรมวิทย์-คณิต
 

เเนะนำโรงเรียน, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

สถานที่ตั้ง : 
247 ถ.จันทร์ ซ.จันทร์ 27 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรติดต่อ : 02-674-8170
เว็บไซต์ : www.pmr.ac.th
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/pmr247
Email : somdech15@gmail.com
 

บทความแนะนำ

หลักช้อปปิ้งรับขวัญลูกแรกเกิดแบบสุด Safe
“ข้าวต้มคัลเลอร์ฟูล” อาหารเช้าบำรุงสายตาเพื่อวัยเรียนรู้
หมอเด็กแนะนำไม่ควรลงโทษลูกด้วยการตี
6 วิธีรับมือ เมื่อลูกแพ้อาหาร

Facebook Comment