โรงเรียนผดุงกิจวิทยาโรงเรียนผดุงกิจวิทยา, โรงเรียน, โรงเรียนเอกชนเขตภาษีเจริญ, โรงเรียนประถม, ชั้นมัธยมต้น, ป.1 - ม.3, เผยจือกงเซี๊ยะ


โรงเรียนผดุงกิจวิทยาเดิมชื่อ เผยจือกงเซี๊ยะ ตั้งอยู่ แขวงคลองสาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีนายใสสด รักกุศล เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาของบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 4 และเปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเลือก และในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผดุงกิจวิทยาย้ายโรงเรียนจากแขวงคลองสานไปอยู่ที่อาคารเลขที่ 96/1 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมมิตรภาพบางแค สมาคมมิตรภาพบางแคมีศาลเจ้าปึงเถ่ากงอยู่ข้างข้างโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งมากว่า 60 ปี เป็นที่สักการะบูชาของชาวจีนและชุมชน อาศัยการคุ้มครองรักษาของท่านปึงเถ่ากงมานาน

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาหลังจากย้ายมาข้างฝั่งศาลเจ้าปึงเถ่ากง ก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้น จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีพ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนได้ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสำราญ ฉัตรมงคลชัย เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นายจิรพงษ์ นามมงคล เป็นครูใหญ่ ปีพ.ศ. 2537 นายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน นายยงศักดิ์ เชาวน์วรวิญญูได้ปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และอาคารห้องเรียนชั้น 4 ทั้งหมด พร้อมติดตั้งครื่องปรับอากาศทุกห้อง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 นางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน สมัยที่ 15 มีนางขนิษฐา แนวนาค เป็นครูใหญ่ ได้ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาหลายด้านมากมายเช่น จัดทำห้องอินเตอร์เน็ตแก่ครูและนักเรียนที่เข้ามาขอใช้บริการเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนโดยการปลูกต้นไม้ประดับรอบบริเวณโรงเรียน และจัดสวนดอกไม้แผนกอนุบาล

ปีพ.ศ. 2551 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน จัดวางระบบการบริหารให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปีพ.ศ. 2552 ที่ให้โรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคล โดยจัดให้มีห้องสำนักงานของกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และความต้องการของผู้เรียนรวมไปถึง การปรับปรุงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความถูกต้องเหมาะสมตรงตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ จัดให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียน มีห้องศูนย์วิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียนให้สวยงามทันสมัยและมีสินค้าเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการด้านรถรับ-ส่งนักเรียน และที่สำคัญได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อรับรองการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากภายนอก

ตราโรงเรียน
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา, โรงเรียน, โรงเรียนเอกชนเขตภาษีเจริญ, โรงเรียนประถม, ชั้นมัธยมต้น, ป.1 - ม.3, เผยจือกงเซี๊ยะ

ปรัชญาโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
96/1 ถนนเพชรเกษม ซอย 58 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


โทรศัพท์
02-4547810 02-8051575 02-8051576


โทรสาร
02-4547810 02-8051576


อีเมล์
dongping1954@hotmail.com


เว็บไซต์
www.peizhigognxue.com


แผนที่
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา, โรงเรียน, โรงเรียนเอกชนเขตภาษีเจริญ, โรงเรียนประถม, ชั้นมัธยมต้น, ป.1 - ม.3, เผยจือกงเซี๊ยะ


บทความแนะนำ

เรื่องธรรมดา! ที่ญี่ปุ่นแม่ปล่อยลูกสาว 6 ขวบขึ้นรถไฟไปโรงเรียนคนเดียว
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด
หยุดลูกกัดหัวนมแม่
คลอดลูกเท่ากับความสุข

Facebook Comment