โรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนอำนวยศิลป์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2469 เป็นโรงเรียนพิเศษทางการกวดวิชาภาคบ่ายและภาคค่ำ ตั้งอยู่ที่ตึกแถวเลขที่ 707–709 ถนนอัษฎางค์ ปากคลองตลาด อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการโดยคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากรองอำมาตย์เอกขุนกล่อมวิชชาสาสน์(ปลอบ ประดิษฐานนท์)ผู้ช่วยอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบ - วิทยาลัยรับเป็นธุระจัดการในเรื่องขออนุญาตตั้งโรงเรียนจนเป็นผลสำเร็จ ทั้งยังได้กรุณาตั้งนามให้ด้วยว่า “โรงเรียนอำนวยศิลป์” อันมีความหมายว่า“โรงเรียนซึ่งเป็นที่ให้วิชา”

การดำเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนอำนวยศิลป์เริ่มในปีการศึกษา 2539โรงเรียนได้ร่วมกับ The Bell Educational Trust ประเทศอังกฤษ เปิดศูนย์ภาษาอำนวยศิลป์ – เบลล์(ASBEC) เพื่อจัดการสอนภาษาอังกฤษโดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จมาทรงเปิดศูนย์ภาษาอำนวยศิลป์ - เบลล์ ห้องสมุด และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปีโรงเรียนอำนวยศิลป์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการสอน และจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ขึ้นในโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมากมีการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ซึ่งในเวลาต่อมาการปฏิรูปดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Child–Centred Learning โรงเรียนได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งได้พัฒนาขึ้นในต่างประเทศและมีการทดลองนำไปใช้ได้ผลดีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เช่น การสอนตามแนวคิด Montessori แบบ Project Approach หรือ แบบ Whole Language เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคนิคและกระบวนการทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ อาทิ Thematic Approach, Topic–Based Learning, Inquiry–Based Learning, Discovery Learning เป็นต้นแม้เป้าหมายการจัดรูปแบบการศึกษาของโรงเรียนคือ การจัดการสอนแบบสองภาษา แต่ในระยะแรกการเรียนภาคภาษาอังกฤษยังมีข้อจำกัดอยู่มาก โรงเรียนจึงเปิดการสอนภาคภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียว ต่อเมื่อมีการเตรียมการและจัดโครงการนำร่องการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในวิชาอื่นๆ เป็นอย่างดีแล้วจึงได้เริ่มขยายการสอนภาคภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา จึงมีการขยายและปรับปรุงการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละปี

ต่อมาโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยนำหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาบูรณาการกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (National Curriculum for Englandand Wales) เกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรสองภาษาซึ่งเรียกว่า Combined Thai–British Curriculum ทำให้โรงเรียนอำนวยศิลป์มีความโดดเด่นทั้งในฐานะโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนแนวปฏิรูปการเรียนรู้


โรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนสองภาษาเขตราชเทวี, เตรียมอนุบาล, อนุบาล, ประถม, มัธยม, โรงเรียนสหศึกษา, ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมหก, โรงเรียน, หาโรงเรียนให้ลูก, หาโรงเรียนสองภาษา

ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (National Curriculum) ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรผสมผสานไทยและอังกฤษ (Combined Thai–British Curriculum) โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การจัดสอบนานาชาติ หรือ Cambridge International Examination Centreสามารถจัดสอบ IGCSE และA Levels ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 เป็นต้นไปทำให้โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

ปีการศึกษา 2553 เป็นปีที่ 84 ของการดำเนินงานและเป็นปีที่ 5 ของการพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาระยะ 10 ปี แผนที่ 2 ที่มีชื่อว่าโครงการโรงเรียนอำนวยศิลป์มาตรฐานสากลจะมีการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย A world class school ภายในปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้เพิ่มการจัดการเรียนการสอนแบบ International อีกหนึ่งโปรแกรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรองรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศสถานที่ตั้ง
โรงเรียนอำนวยศิลป์
304/1 ถนนศรีอยุธยา, ราชเทวี, กรุงเทพ, 10400


โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02-354-5267 ต่อ 100, 136


Email
janjiraa@amnuaysilpa.ac.th


เว็บไซต์
http://www.amnuaysilpa.ac.thบทความแนะนำ

3 เทคนิคง่ายๆ ‘เลือกเครื่องสำอาง’ ให้ปลอดภัย
10 วิธี พิชิตเส้นเลือดขอดและบวมแม่ตั้งครรภ์
ราคาแพคเกจวัคซีนเด็กแต่ละโรงพยาบาล อัปเดต ปี 2560
กล้วยบดราดน้ำนม เมนูเด็กอาหารเสริมลูกวัย 6 เดือน

Facebook Comment