โรงเรียนวรรณสว่างจิต

โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิต

โรงเรียนวรรณสว่างจิต


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยคุณยายเฉลิม จิตกล้า ที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนสว่างจิตมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย แผนกเด็กเล็ก นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลอายุ 2-3 ปี และแผนกอนุบาล นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-6 ปี โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 1-6 อายุ 6-12 ปี จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมีนักเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้วจำนวนรวม 7 รุ่น

ปรัชญาการศึกษา

ความเป็นมนุษย์โดยพื้นฐานตามมุมมอง และหลักการในทางพระพุทธศาสนาก็คือ สภาวะชัีวิตที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนให้ยิ่งๆ ขึ้นได้ จนถึงขั้นสูงที่สุดเสมอกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขของชาติ ชั้น วรรณะ สถานะทางเศรษฐกิจเยี่ยงใด เฉลียว ฉลาดหรือไม่ และใช่แต่เพียงนั้น พุทธธรรมยังได้วางหลักในเรื่องการเติบโตพัฒนาการของมนุษย์เป็น 4 มิติด้วยกัน กล่าวคือ
1.ความเจริญทางร่างกาย มนุษย์ควรจะมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคพยาธิที่คอยเบียดเบียน
2.ความเจริญทางสังคม การอบรมบ่มเพาะเพื่อความสัมพันธ์กับสมาชิก และองค์ประกอบอื่นๆ ในสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่แปลกแยก
3.ความเจริญทางจิต พัฒนาการทางอารมณ์ ความรู้สึกเป็นผู้มีจิตสมบูรณ์ ไม่บกพร่องทางอารมณ์หรือสมาธิ
4.ความเจริญทางปัญญา มีความสามารถที่จะสร้างความงอกงาม ทางด้านความคิดความอ่านสร้างสรรค์ ความรู้อย่างมีพุทธิ ปัญญา

โดยอาศัยหลักการอันได้ปรารภข้างต้น "วรรณสว่างจิต" จึงได้รับเอาพัฒนาการในมิติทั้ง 4 มากำหนดขึ้นเป็นแนวทาง เพื่อจัดการศึกษาสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ของเรา และด้วยความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการรับรู้ข้อมูลของทั้งมวลภายใต้ความสนใจของตน (ปริยัติ) และนำเอาข้อมูลอันได้รับรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (ปฏิบัติ) อย่างสอดประสานสัมพันะ์กับองค์ความรู้ของตน บังเกิดผลเป็นความปิติสุขจากการค้นพบนั้น (ปฏิเวธ) องค์คุณทางการศึกษากล่าวคือความรู้ ความประพฤติและผลจากการนั้น ย่อมเป็นที่ตระหนักรู้ และสำแดงออกในลักษณะซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูเหติ)

โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิต
โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิต


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่แท้ เพื่อสร้างให้เด็กเกิดศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นองค์รวม ใชัปัญญาพัฒนาชีวิต สร้างสรรค์สิ่งดีงาม มีจิตสสำนึกในความเป็นพลโลก โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากภายในจิตใจ บนความพอเพียงสู่ระดับสากล ด้วยบุคลากรคุณภาพมืออาชีพ

อัตลักษณ์

เติบโตสมวัย มั่นใจตนเอง คิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวรรณสว่างจิต

โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิต

โรงเรียนเปิดสอนชั้นและห้องเรียนดังนี้

แผนกเด็กเล็ก จำนวน 4 ห้องเรียน
อัตราส่วน ครู 3 : นักเรียน 20 คน

แผนกอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นละ 3 ห้องเรียน
อัตราส่วน ครู 2 : นักเรียน 25 คน

แผนกประถม ชั้นประถม 1-6 ชั้นละ 3 ห้องเรียน
อัตราส่วน ครู 2 : นักเรียน 25 คน


ดูกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันอังคารและวันพุธ

เด็กเล็กและอนุบาล มี 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 9.00 - 9.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.30 - 10.00 น.

ประถม มี 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 11.00 น.
*กรุณาโทรจองวันและเวลาล่วงหน้า*

โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิต

ระเบียบการสมัครเรียน

แผนกเด็กเล็ก
รับบสมัครเด็กชาย-หญิง อายุ 2-3 ปี
จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 20 คน ต่อครู 3 คน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน

1.สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
4.รูปถ่ายผู้ปกครอง (ที่จะมารับนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

อนุบาล-ประถมศึกษา
รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 3-10 ปี เข้าเรียนใน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน
1.สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
4.รูปถ่ายผู้ปกครอง (ที่จะมารับนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5.เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1, ปพ.6,9) *กรณีย้ายมาจากโรงเรียนเดิมในชั้นประถม

มาตรฐานชั้นเรียน

ครู 2 ท่าน ต่อหนึ่งห้องเรียนนักเรียน ห้องเรียนละ 25 คน

การเปิด-ปิด ภาคเรียน

โรงเรียนวรรณสว่างจิต ใช้ระบบการเรียนหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม ปิดภาคเรียน 21 - 31 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน ปิดภาคเรียน 1 - 16 ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 3 เปิดภาคเรียน 17 ธันวาคม - 10 มีนาคม ปิดภาคเรียน 11 มีนาคม - 16 พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เปิดภาคเรียน 1 - 30 เมษายน (ตามความสมัครใจ)

อัตราค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการเรียน ชำระ 3 ครั้ง (1 ปีการศึกษา) ภาคต้น , ภาคกลาง , ภาคปลาย
รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้
- ค่าสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ สมุด หนังสือ ดินสอ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ฯลฯ
- ค่าอุปกรณ์ทางศิลปะ ได้แก่ กระดาษ สี ดิน ไม้ ฯลฯ
- ค่าวิชาพิเศษภาคปฏิบัติ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (เรียนกับครูต่างประเทศ) ว่ายน้ำ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์(โขน) ศิลปะ คอมพิวเตอร์
- ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (เขตกรุงเทพ/ไม่ค้างคืน)
- ค่าเดินทางไปทัศนะศึกษาเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง นมปลอดสาร
- ตรวจสุขภาพฟัน และสุขภาพร่างกายประจำปี
- ค่าประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

บริการพิเศษ : บริการรถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง ชำระเป็นรายเดือน (คิดตามระยะทาง)
เครื่องแบบนักเรียน : มีจำหน่ายที่โรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียนวรรณสว่างจิต

45/285 สุดจิตต์นิเวศน์ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนวรรณสว่างจิต

โทรศัพท์ : 0-2895-6944-5
โทรสาร : 0-2415-8344
Website : www.wsc.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/pages/วรรณสว่างจิต/1401521376728198?ref=hl

แผนที่โรงเรียนวรรณสว่างจิต

โรงเรียน , โรงเรียนทางเลือก , โรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนประถม , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนประถม , แนะนำโรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียนวรรณสว่างจิต , วรรณสว่างจิตบทความแนะนำ

ถึงคราว...ต้องใช้ไม้แข็งดูแลลูกวัยรุ่น
กิจกรรมพัฒนาสมองลูกขวบปีแรก
อย่าอุ้มลูกมากไปเดี๋ยวเด็กจะติดมือ! คำพูดนี้มันจริงไหม
ไข่ม้วนทรงเครื่อง อาหารเด็กวัย 1-3 ปี

Facebook Comment