โรงเรียนเกษมพิทยา


โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา


โรงเรียนเกษมพิทยา

เปิดสอนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล - มัธยมศึกษา) นายเกษม สุวรรณดี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีอุดมการณ์ที่ จะจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเป็น เยาวชนที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2504 พร้อมทั้ง ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 5 ห้องเรียนและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดระดับอาชีวศึกษา คือ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค และระดับอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2530 สำหรับแผนกอนุบาลเริ่มเปิดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2533 จึงนับได้ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา

"ความรัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทร ของพ่อแม่ที่ให้กับลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง
เรารู้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้สิ่งที่ดีกับชีวิตที่เริ่มต้นของลูกน้อย"

เรามีปณิธานที่จะดูแลให้การศึกษา
อบรมจริยธรรม
ให้บุตรหลานของท่าน
เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ
ทำประโยชน์ให้สังคมในวันหน้า
ขอให้ท่านผู้ปกครอง
มอบความไว้วางให้กับเรา
ภารกิจของโรงเรียนเกษมพิทยา

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทุกสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง โรงเรียนเกษมพิทยาจึงได้กำหนดภารกิจของโรงเรียนดังต่อไปนี้

1.
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.
จัดสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้
4.
พัฒนาระบบการจัดข้อมูล สารสนเทศ ของโรงเรียนให้ทันสมัยและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัน
6.
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม สามารถนำ ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7.
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8.
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามและทักษะการทำงานเป็นทีม
9.
จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารชีวิตประจำวัน
10.
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ สามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนรวมทั้งนำกระบวนการวิจัยมา ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิสัยทัศน์

โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย มีทักษะด้านวิชาการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับวัยมีความสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม สามารถนำภูมิปัญญา ไทยมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ปรัชญาการศึกษา


ปรัชญาของโรงเรียนคือ "มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการ และ จริยธรรม"

มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการ หมายถึง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการ ที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ฉลาดที่จะนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาทั้งใน และนอกห้องเรียน ตลอดจนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา
มุ่งสร้างรากฐานทางจริยธรรม หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าคู่คุณธรรม มุ่งเน้นให้มีวินัย ขยัน ให้อภัย ซื่อสัตย์ เสียสละ รู้จักประหยัด อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักประชาธิปไตยตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา

จากปรัชญาของโรงเรียนได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม
การสมัครเรียนของโรงเรียนเกษมพิทยา

รายละเอียดการรับนักเรียน
รับทั้งชายและหญิง โดยผู้ปกครองต้องนำบุตรหลานมาสมัครด้วยตนเอง
ชั้นเรียน
:
รับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลาเรียน
:
เปิดทำการสอนตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 15:30 น.
วันหยุด
:
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ภาคเรียน
:
แบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคต้น 16 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม
ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ตลอดเดือนเมษายน
หลักฐานการสมัครเรียน
ระดับอนุบาล (ปฐมวัย)
*
ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
*
สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
*
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
*
รูปถ่ายของเด็ก 5 รูป
ระดับประถม - มัธยมศึกษา
*
รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
*
สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
*
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
*
ปพ. 1, ปพ. 5, ปพ. 6, ปพ. 7, ปพ. 8, ปพ. 9
*
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเกษทพิทยา


โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา
สถานที่ตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 955 ถนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


เบอร์ติดต่อ
02-391-6974 , 02-391-2357 , 02-391-0023


เว็บไซต์
http://kasempit.ac.th/

https://www.facebook.com/kasempittaya.kindergartenแผนที่โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนปฐมวัย, แนะนำโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนย่านคลองเตย, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนแนวคิด, โรงเรียนทางเลือก, highscope, high scope, โรงเรียนอนุบาลย่านคลองเตย, โรงเรียนอนุบาลเขตวัฒนา, โรงเรียนประถมย่านคลองเตย, โรงเรียนประถมเขตวัฒนา>> ทำความรู้จักประเภทของโรงเรียนอนุบาลและปฐมวัย แบบต่างๆ คลิ๊กที่นี่ <<
บทความแนะนำ

ศิลปะแพนเค้กฝีมือคุณพ่อ เห็นแล้วจะต้องอึ้ง!
ร่วมเป็นกำลังใจให้ น้องไม้ที่ต้องต่อสู้กับมะเร็งสมองตั้งแต่เกิด
อาหารแช่แข็ง อาหารเสริมเบบี๋ Summer Rice
3 ท่าบริหาร เพื่อลูกแข็งแรง!

Facebook Comment