โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร , อนุบาลกรยุวภัทรโรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 โรงเรียนเน้นความสะอาดสบายเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน มีสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนภาษา (โดยครูเจ้าของภาษา) ซึ่งมีบรรยากาศดี รับนักเรียนอายุ 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3)


นโยบายการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร มีนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีอารมณ์ร่าเริงเเจ่มใส มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด รู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์ สื่อสารอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ที่จะเสียสละ รู้จักการแบ่งปัน มีน้ำใจ และมีความเมตตากรุณา รักความเป็นไทย และส่งเสริมให้มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทำให้เกิดจิตสำนึกในความสำคัญของวิชาการและทักษะด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์รวมของนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ว่าต้องจัดการศึกษาของประเภททำให้ "เด็กเก่ง เด็กดี และเด็กที่มีความสุข" ทางเราจึงได้ดำเนินการใช้หลักวิชาทฤษฎี แนวมนุษยนิยมการเรียนรู้สภาพจริง (Learning by Doing) และแนววิชาการผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของสังคมสืบต่อไป ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลยุวภัทรจึงมีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้โรงเรียนของเราสามารถเป็นบ้านหลังที่สอง ซึ่งมีครูเป็นพ่อแม่คนที่สอง ร่วมกันคิดร่วมกันลงมือปฏิบัติทั้งบ้านและโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกๆ ของเราให้เป็นผู้นำแห่งความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน คณะครูของเราได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนองเป้าหมายการจัดการศึกษาตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร , อนุบาลกรยุวภัทรทฤษฎีการเรียนรู้แนวการสอน

ผสมผสานแนวคิดทฤษฎี Neo-humanist และแนวการสอนแบบบูรณาการ


วิสัยทัศน์

สดชื่นแจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม


หลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลยุวภัทรดูแลและส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน โดยการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส และการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียนได้ผ่านการเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา คุณธรรม (IQ,EQ,MQ) ให้เหมาะสมกับสังคมไทยที่กำลังพัฒนาเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา และภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านออกเขียนได้ และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ว่า "จิตใจเป็นไทยแต่แนวคิดกว้างไกลแบบสากล"


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร , อนุบาลกรยุวภัทรระดับการศึกษา

ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที่ 3


โรงเรียนเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนในเครือคาทอลิก (ชาย-หญิง) เครือสาธิต ราชินี เขมะสิริอนุสรณ์ ฯลฯเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายหน้าตรง 6 ภาพ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

- รูปถ่ายของคุณพ่อและคุณแม่ของนักเรียน หน้าตรงคนละ 1 ภาพ


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร , อนุบาลกรยุวภัทร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 33,000 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุ (ประมาณ 400 บาท/ปี)
3.สำหรับนักเรียนใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แรกเข้าตามรายการและขนาดของชุดที่สั่ง
*ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้รวมค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา


อาหาร

ทางโรงเรียนจัดอาหารให้วันละ 3 เวลา
- 09.15 น. นม สลับไมโลและขนม
- 11.30 น. อาหารกลางวันพร้อมของหวานหรือผลไม้
- 14.00 น. อาหารว่างปรุงโดยไม่ใส่ผงชูรส ใช้เครื่องปรุงที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรมฃ


รายการเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่มีดังนี้

1.ชุดนักเรียน 3 ชุด (พร้อมปักชื่อโรงเรียน)
2.ชุดกีฬา 1 ชุด
3.ชุดนอน 2 ชุด
4.ปลอกผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน รวม 2 ชุด (4 ชิ้น)
5.ผ้าห่มนอน 1 ผืน
ุ6.กระเป๋านักเรียน 1 ใบ
7.กระเป๋าผ้า 1 ใบ
8.ถ้วยน้ำ 1 ใบ
9.แปรงสีฟัน 1 อัน


ของที่ผู้ปกครองต้องหาซื้อเพิ่ม

1.ถุงเท้านักเรียน
2.รองเท้านักเรียนหนังเทียมสีดำ ติดกระดุมแป็ป
3.รองเท้ากีฬาสีขาว
4.รองเท้าแตะ 1 คู่
5.ชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก สำหรับใส่ว่ายน้ำในวันที่มีชั่วโมงเรียนว่ายน้ำ


การบริการ

มีรถรับ-ส่งนักเรียน มีสระว่ายน้ำ ห้องเรียนศิลปะศึกษา ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องอ่านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้องพร้อมสื่อการสอนและอุปกรณ์เด็กเล่นพร้อมมุมหนังสือ
หมายเหตุ เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษา (ทั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาล1 - อนุบาล 3 เรียนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกวัน นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเรียนภาษาอังกฤษ 3 คาบ/สัปดาห์) นอกเวลาเรียนมีการสอนเสริมทั้งด้านวิชาการ ว่ายน้ำ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ


สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

เลขที่ 77/8 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160


ช่องทางการติดต่อโรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

โทร : 0-2454-3634 , 0-2454-6511 , 0-2803-0106-7
Email : info@yuwapat.com
Website : www.yuwapat.com


แผนที่โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร , อนุบาลกรยุวภัทรบทความแนะนำ

ทุเรียน-กาแฟ-เหล้า ของแสลงหน้าร้อน
5 เมนูของหวานสีสดใสสไตล์คัลเลอร์ฟูล
เรื่องสำคัญต้องดูแล เมื่อตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก
อากาศปีนี้แปรปรวน ระวังเด็กเสี่ยงกับโรคหอบหืดมากขึ้น

Facebook Comment