โรงเรียนอนุบาลดารวี
โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach


โรงเรียนอนุบาลดารวี

เป็นโรงเรียนสังกัด ส.ช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery – K.3 รับนักเรียนตั้งแต่ 1-6 ขวบ
เปิดรับนักเรียนในปริมาณจำกัดตามอัตราที่กระทรวงฯ กำหนด ให้มีการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในระดับเล็ก (Nursery) เเละเตรียมอนุบาล (Pre Kindergarten) อัตราส่วนนักเรียน 20 คน ต่อครู 3-4 คน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (Kindergarten 1-3) อัตราส่วนนักเรียน 25 คน ต่อครู 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านประสาทสัมพันธ์ ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และความคล่องตัวในการใช้ประสาทสัมผัสและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง Brain Gym

การเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Approach เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้นำมาปรับให้สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน

การเรียนการสอน Bilingual Programme จัดกิจกรรมการสอนภาษาที่สองตามรูปแบบ ESL โดย Native Speaker ที่ชำนาญการสอนการสอนในระดับปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กทุกระดับชั้น ทุกวัน เน้นการจัดกิจกรรมการสอนที่นำไปสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เด็กสามารถเข้าใจภาษา วัฒนธรรมทางภาษา ตลอดจนสามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลักสูตรและกิจกรรม


โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

ESL CURRICULUM

เด็กๆจะได้มีโอกาสเข้า class ที่มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ(Native Speaker)วันละ 2 คาบเรียนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยร้อยละ 30 % ของเวลาเรียนในเเต่ละวัน

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Phonics

Multi – Sensory เป็นการฝึกประสาทการเรียนรู้ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ Seeing, Hearing, Speaking, Writing จาก Phonics Program ของทางโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Project Approach

Learning by doing โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ทั้งสองรอบและมีครูเป็นครูต้นแบบด้านการใช้นวัตรกรรมการสอนทุกคน

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Brain Gym

วัย 0-3 ปี ถือเป็นวัยทองในการพัฒนาสมองที่สำคัญยิ่ง รร.จึงนำโปรเเกรมการพัฒนาสมองผ่านการเล่นอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน โดยผู้ชำนาญการด้านพัฒนาสมองชาวต่างชาติ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Academin Excellence

การเรียนรู้ของเด็กๆจะเกิดขึ้นในรูปแบบของประสบการณ์หรือที่ เรียกว่า “ประสบการณ์สำคัญ” (Good Experience)

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Gymnasium

โรงเรียนได้จัดเตรียมสนามในร่ม หรือ Gymnasium ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร ให้เด็กได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานตามลู่วิ่งจักรยาน, ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ฮูล่าฮูบ, แทรมโพลิน, ตั้งเต, โยนห่วง

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Playroom

Play room เป็นอีกห้องหนึ่งที่เด็กๆจะทำกิจกรรมเลียนแบบกิจวัตรประจำวัน ของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นมุมโปรดในการทำอาหารโดย ใช้เตาไฟฟ้า หรือได้อาบน้ำน้องตุ๊กตา และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้อง

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

Activites

เด็กวัยอนุบาล เป็นวัยแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โรงเรียนอนุบาลดารวีได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้ให้ลูกเลือกเรียน ตามความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความพร้อมที่มีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพ

คติพจน์ของโรงเรียนอนุบาลดารวี

“คิดสร้างสรรค์ดี กิจกรรมเด่น เน้นมารยาท”

คิดสร้างสรรค์ดี หมายถึง การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านความคิดที่เหมาะสมตามวัย มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงมีการสร้างสรรค์จินตนาการ
กิจกรรมเด่น หมายถึง เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการละเล่นตามวัย
เน้นมารยาท หมายถึง เด็กได้รับการเรียนรู้ความเป็นไทยโดยผ่านกิจกรรมกาส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รู้จักขนบธรรมเนียมและการปฎิบัติตนที่ดีตามสังคมไทย
สัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลดารวี


โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approachกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนอนุบาลดารวี


โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approachระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

Nursery (เด็กเล็ก)
Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล)
Kindergarten 1 (อนุบาล1)
Kindergarten 2 (อนุบาล2)
Kindergarten 3 (อนุบาล3)คุณสมบัติของผู้สมัคร

Nursery (เด็กเล็ก) รับตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล) รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 1 (อนุบาล1) รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 2 (อนุบาล2) รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 3 (อนุบาล3) รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน


โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

การเยี่ยมชมโรงเรียน

วันจันทร์ – ศุกร์ เชิญชมการเรียนการสอนได้ทุกวัน เวลา 08.30-11.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้รับระเบียบการและซื้ออุปรณ์แรกเข้า
เวลา 09.00 -16.00 น.
การรับสมัคร

1.ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยนำนักเรียนมาด้วย เพื่อสัมภาษณ์และวัดขนาดชุดที่ต้องใช้
2.หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
2.1สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
2.4 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณีเด็กเล็กใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2
รูปแทนได้
2.5 รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป
2.6 รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
2.7 สำเนาเอกสารสำคัญ อื่นๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล


โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach

สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลดารวี

เลขที่ 350 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : 0-2805-0750-2, 0-2454-0554

โทรสาร : 0-2454-3939

Website: www.darawee.ac.th

E-mail: info@darawee.ac.th
แผนที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลดารวี

โรงเรียนอนุบาลดารวี , โรงเรียนทางเลือก, หาโรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียนเตรียมอนุบาล, หา Nursery , หาเนอสเซอรี่, หาโรงรียนย่านเพชรเกษม, Project Approach , การสอนแบบ Project Approach
บทความแนะนำ

ใช้บัตรเครดิต อย่างรู้ทัน
ความหวาน ที่ลูกชอบ มีทั้งโทษและประโยชน์
Q & A แม่ท้องเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นด้วยมั้ย
Q & A ลูก 3 เดือนหายใจเสียงดังตอนนอน

Facebook Comment