โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษเเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเริ่มเปิดรับนักเรียนอนุบาลรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเตรียมอนุบาล 23 คน และอนุบาล 1 จำนวน 24 คน รวม 47 คน อำนวยการสอนโดย ผศ.จินนาภา สีตบุตร อาจารย์ใหญ่ท่านแรกผู้วางรากฐานปรัชญานวัตกรรมและแนวคิด การจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual) ต่อมาในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

หลักสูตรระดับอนุบาล

หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 คือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมที่หลายหลาย ได้แก่ Whole Language, Literacy Approach, Project Approach, Multiple Intelligences, Montessori, Froebel

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

เมื่อนักเรียนอนุบาล 1 รุ่นแรก เรียนจบระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาภายใต้กรอบโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นสากลว่า หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) และกรอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัครนักเรียน

1. รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 - 14 ปี
2. รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. รับนักเรียนไป-กลับ
4. ผู้ปกครองต้องนำมาสมัครด้วยตนเอง
5. โรงเรียนจะสัมภาษณ์พื้นฐานความพร้อมของนักเรียนทุกคน

หลักฐานการรับสมัคร

1. สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว ทั้งบิดา มารดา ท่านละ 1 รูป
5. สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และคุณแม่ (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง)

หลักฐานการเรียน

1. ชั้นอนุบาล 1 ใช้สมุดสุขภาพ
2. ชั้นอนุบาล 2-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก), Portfolio, บัตรสุขภาพ หรือ สศ.3 (ระดับอนุบาล ถ้าไม่มีใช้สมุดสุขภาพแทน)

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 401 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อ : 02-530-3030 ต่อ 512
เว็บไซต์ : www.lbs.ac.th
Fax : 02-530-4906
Email : lbs@lbs.ac.th

ที่ตั้งโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

 

บทความแนะนำ

แม่แชร์ประสบการณ์ ลูกชายล้มป่วยลำไส้อุดตันเพราะข้าวเหนียว
Q&A ลูกสาวยืนฉี่ แก้อย่างไร
15 เรื่องที่แม่มือใหม่ต้องรู้
6 เมนูผักห่อไส้ สำหรับเจ้าตัวเล็ก

Facebook Comment