โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี 2540 โรงเรียนรุ่งอรุณแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนย่อย คือ
1.โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1 - อนุบาล 3
2.โรงเรียนประถม ระดับประถม 1 - ประถม 6
3.โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม 1 - มัธยม 6

โรงเรียนรุ่งอรุณมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนจึงเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละวัยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อบูรณาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียนประมาณ 50 ไร่ ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเช่าจากมูลนิธิญมาลุดดีน เป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีอาคารเรียน 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสของจริงหลักสูตรของโรงเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณได้ทำการวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาและทดลองปฏิบัติรายวิชาในทุกระดับชั้น และสรุปเป็นหลักสูตรรายวิชา ได้แก่
1.วิชาภูมิปัญญาภาษาไทย
2.วิชามนุษย์และสังคมศึกษา
3.วิชาวิทยาศาสตร์ (ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา)
4.วิชาคณิตศาสตร์
5.วิชาภาษาอังกฤษ
6.วิชาศิลปะและหัตถศิลป์
7.วิชาดนตรีไทยนาฏศิลป์
8.วิชาดนตรีสากล
9.วิชาพลศึกษา
10.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาเพื่อบ่งบอกแนวคิดหลัก ขอบเขตและองค์รวมของเนื้อหาจุดประสงค์การบรรลุผลการเรียนรู้ของเนื้อหาตามระดับชั้นนั้นๆ โดยละเอียด เพื่อให้เป็นแนวทางด้านเนื้อหาสาระ และเป้าหมายเชิงคุณภาพของผู้เรียนตามลำดับแต่ละชั้น


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายละเอียดการรับสมัคร

1.นักเรียนอนุบาล 1
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 3-3.11 ปี นับจากวันเกิดจนถึงวันเปิดเรียน (จะนับอายุระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม) ต้องสมัครก่อนปีการศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน 1 ปี สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1 ขายใบสมัครจำนวน 200 ใบ รับนักเรียนจำนวน 100 คน

2.นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีที่ 1 โรงเรียนจะรับสมัครในกรณีที่มีที่ว่างในปีการศึกษานั้นๆ หรือเปิดรับสมัครเพื่อเป็นการสำรองที่ไว้เพื่อจะเข้าในกรณีที่มีที่ว่าง (ขายใบสมัครในเดือนมกราคมของทุกปี) และถ้ามีที่ว่างโรงเรียนจะแจ้งให้มาสัมภาษณ์ต่อไป
***ทั้งนี้ใบสมัครนี้โรงเรียนจะเก็บไว้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี โดยโรงเรียนก็จะยกเลิกใบสมัคร ในกรณีผู้ปกครองไม่มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อยืนยันการเข้าเรียน
กรณีที่ 2 โรงเรียนจะเปิดการลงชื่อจองในระดับชั้นที่จะเข้าในช่วงเดือนมกราคมเช่นกัน (ไม่ได้เขียนใบสมัคร)
***การลงชื่อจองจะต่างจากการเขียนใบสมัครคือเปิดให้จองในช่วงเดือนมกราคม และจะยกเลิกสิทธิการจองภายในเดือนธันวาคมในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ โดยผู้ปกครองสามารถมาลงชื่อใหม่ได้สำหรับปีการศึกษาต่อไป

3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเปิดขายใบสมัครตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปีการขายใบสมัคร

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเกณฑ์การรับนักเรียน

โรงเรียนนจะใช้การสัมภาษณ์ผู้ปกครองคือ บิดา - มารดา โดยผู้สัมภาษณ์คือผู้ปกครองของโรงเรียนและคุณครูทำการสัมภาษณ์ร่วมกันพร้อมทั้งมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียน (สำหรับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1) ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษา โรงเรียนจะมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

1.สำเนาสูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (หรือรูปถ่ายโปสการ์ดตัดมาก็ได้)
4.รูปถ่ายครอบครัว 4X6 นิ้ว
5.ใบแสดงผลการเรียน


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ


มาตรฐานชั้นเรียน

ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน และแต่ละระดับชั้นจะมีนักเรียนไม่เกิน 3 ห้องเรียน (รวมนักเรียนชั้นละ 75 คน) เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถม 1 จะมีครู 2 คน ประจำในแต่ละห้องเรียน ดังนั้นจะมีอัตรครูต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับ 1 : 10-15 คน โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน ต่างวัยตามความเหมาะสมการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณใช้ระบบการเรียนแบบ 3 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน เดือนกันยายน - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 3 เปิดเรียน เดือนมกราคม - เมษายน

หยุดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าเล่าเรียน

1.จ่ายเป็นรายภาคๆ เรียนละ 1 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการสอน
- ค่าอาหาร (อาหารว่างงเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย)
2.จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นค่าพัฒนาวิชาการ) ชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว
-ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรุณาสอบถามที่โรงเรียนอีกทีในวันที่ท่านแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน


บริการพิเศษ

บริการรถตู้ปรับอากาศรับ - ส่งนักเรียน ชำระค่ารถเป็นรายเดือน คิดตามระยะทางเครื่องแบบนักเรียน

มีจำหน่ายที่โรงเรียน (ชุดนักเรียนชาย - หญิง ชุดพละ ถุงผ้านักเรียน)

โรงเรียนให้เด็กนักเรียนแต่งกายอิสระ แต่ต้องมีความเรียบร้อย เหมาะสม เว้นแต่ให้ใส่เครื่องแบบในกรณีออกไปเรียนภาคสนาม งานสำคัญของโรงเรียน เช่น งานวันไหว้ครู งานวันอาสาฬหบูชา หรือมีการตกลงกันเป็นกรณีเฉพาะ เป็นต้น


นักเรียนอนุบาล - ประถมต้น มีเสื้อกั๊กและชุดพละจำหน่าย
ประถมปลาย - มัธยมต้น เสื้อเชิ้ตขาว และกางเกงหรือกระโปรงสีกากี มีชุดพละจำหน่าย


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ


การเยี่ยมชมโรงเรียน

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะพาบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ ก่อน ทางโรงเรียนขอเชิญแวะมาพบปะพูดคุยกับโรงเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โรงเรียนยินดีพาท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนที่มีการเรียนการสอน

กรุณาโทรมาจองวันเข้าชมที่โทรศัพท์ 0-2840-2501 หรือ 0-2870-7512 ต่อ 157 หรือ 141 รับกลุ่มละไม่เกิน 30 ท่านสถานที่ตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 (พระราม 2 ซอย 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150ช่องทางการติดต่อโรงเรียนรุ่งอรุณ

โทรศัพท์ : 02-840-2501-4, 02-570-7512-3
โทรสาร : 02-870-7514แผนที่โรงเรียนรุ่งอรุณ


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนรุ่งอรุณบทความแนะนำ

ลูกไม่ยอมทำแบบฝึกหัดที่บ้าน
ระเบิดความสนุกอีกครั้ง! รักลูก EF PLAYDAY เล่นสร้างทักษะสมอง By Nexcare™ Products
หนังสือภาพกระตุ้นการเรียนรู้สมองลูกวัย 0-3 ปี
ทำไมเด็กแรกเกิดต้องเข้าตู้อบ

Facebook Comment