10 โรงเรียนเด่นตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-บางซื่อ)


ทางเลือกใหม่สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก ตามเส้นทางสายรถไฟฟ้าสีม่วง (เตาปูน - บางซื่อ) 

โรงเรียนญาโณทัย 
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย
สถานี  :  ตลาดบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนญาโณทัย
เว็บไซต์  :  http://www.yahnothai.ac.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  95 หมู่ 8 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  0-2921-5808    
โทรสาร  :  0-2921-5919
Email  :  yahnothiaschool55@hotmail.com

 

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  มุ่งจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
เว็บไซค์  :  www.school.obec.go.th/triumbangyai
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  98 หมู่ที่10 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000
โทรศัพท์  :   0-2595-1368
โทรสาร  :  0-2595-1240
Email  :  webmaster@tpn.ac.th
 

โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
เว็บไซค์  :  http://www.rnn.ac.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  12/1 หมู่ที่5 ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  0-2927-7239
 

โรงเรียนตลาดบางคูลัด
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นเลิศในการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่ 
เว็บไซค์  :  http://www.tbkl.ac.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  39/10 หมู่ 4 ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี11140
โทรศัพท์  :   0-2927-8439
Email  :  tbklschool@hotmail.com
 

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
เว็บไซค์  :  http://12020003.thaischool1.in.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  42/619  ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์  :   0-2447-3499
Email  :  rattanabandit@gmail.com
 

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  ต้องสร้างเด็กปฐมวัย  ให้มีความคิดสร้างสรรค์  และพร้อมที่่จะเติบโตในเวทีโลก
สถานี  :  บางพลู
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
เว็บไซค์  :  www.lvnkid.in.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  198/136 หมู่ 1 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์  :  0-2924-3369
โทรสาร  :  0-2924-3369
Email  :  lertvinit86@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า 
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม
สถานี  :  แยกไทรม้า
เฟซบุ๊ก  :  อนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า
เว็บไซค์  :  https://saimaschool.wordpress.com
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  666 หมู่ 4  ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี11000
โทรศัพท์  :   0-2428-6291
โทรสาร  :  0-2528-6291
Email  :  saima.muangnon@gmail.com
 

โรงเรียนศรีบุญยานนท์
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
สถานี  :  สะพานพระนั่งเกล้า
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (Sriboonyanon S.)
เว็บไซค์  :  http://www.sb.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  211  ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จันนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :   0-2969-1402-3 
โทรสาร  :  0-2527-8827
Email  :  sriboon@sb.ac.th

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นผู้นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมสวนกุหลาบฯ คุณภาพมาตรฐานสากล
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
เว็บไซค์  :  http://www.skn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  51/4 ถนนติวานนท์  ตำบลปาดเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 
โทรศัพท์  :   0-2583-8311
โทรสาร  :  0-2583-7029
Email  :  skn2543@hotmail.com
 
โรงเรียนชลประทานวิทยา
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาวิชาการ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานี  :  แยกติวานนท์
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนชลประทานวิทยา
เว็บไซค์  :  https://www.cpw.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  20 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 111120
โทรศัพท์  :   0-2583-4047
โทรสาร  :  0-2962-3552
Email  :  cpwcomputerteam@gmail.com

บทความแนะนำ

ลูกติดขวดนม
"วัยแสบสาแหรกขาด" จากหน้าจอสู่เวที เพราะรักลูกจึงต้องสอน
DHA ช่วยลูกฉลาด ร่างกายสร้างไม่ได้ แต่ “แม่” สร้างได้
เป็นหวัดหรือภูมิแพ้กันแน่ แตกต่างกันตรงไหน ?

Facebook Comment