10 โรงเรียนเด่นใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณแม่ส่วนใหญ่ต่างมองหาโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบครันต่อลูก  ซึ่ง 10 โรงเรียนนี้คงเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กๆ หลายคนเลยหล่ะค่ะ ตามไปดูกันเลยว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง ตามเส้นทางสายรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 
  • 1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นิสิต ครูประจำการให้มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคม 
สถานี  :  สนามกีฬาแห่งชาติ
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/SatitChula/
เว็บไซต์  :  http://www.satitchula.org  
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์  :  02-2182746 
โทรสาร  :  02-2182742

 
 
  • 2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู
สถานี  :  สนามกีฬาแห่งชาติ
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/satitchula.m
เว็บไซต์  :  http://www.satitm.chula.ac.th 
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  :  02-218-2314
โทรสาร  :  02-218-2358
Email  :  cudes@chula.ac.th

 
 
  • 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :   รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย
สถานี  :  สยาม
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/PRPDS
เว็บไซต์  :  http://www.satitpatumwan.ac.th   
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  :  02-2513934
โทรสาร  :  02-2514159
Email  :  info@satitpatumwan.ac.th

 
  • 4. โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำความรู้สู่สากล  ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
สถานี  :  ศาลาแดง
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/sjcschoolofficial
เว็บไซต์  :   http://www.sjc.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  7 ถนนคอนเวนต์ สีลม   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  :  02 – 2340561
โทรสาร  :  02 – 2361957
Email  :  info@sjc.ac.th

 
  • 5. โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการ อบรมเลี้ยงดู โดยผสมผสาน หลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/ManeerutKindergarten/
เว็บไซต์  :  http://www.maneerut.com
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  9 (2066/1)  ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18
โทรศัพท์  :  0-2286-2772
โทรสาร  :  02-213-2017
Email  :  maneerutkin@hotmail.com

 
  • 6. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญา ใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/tungmahamek.ac.th/
เว็บไซต์  :  http://www.tms.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์  :  02-286-1748
โทรสาร  :  02-287-3240
Email  :  Emailtungmahamek11@gmail.com

 
  • 7. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  เพื่อให้การศึกษาแบบสากลที่มีคุณภาพในระบบการศึกษาของคริสเตียนและทันสมัย
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/NewSathornInternationalSchool
เว็บไซต์  :  http://www.nsis.ac.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  289/2 -5 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 02-672-2100-1
โทรสาร  :  02-672-2102
Email  :  info@newsathorn.com

 
  • 8. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ บุคลากรครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานี  :  สุรศักดิ์
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/sls.ac.th/
เว็บไซต์  :   http://www.sls.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  เลขที่ 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :  0-2212-4500-1
โทรสาร  :  0-2672-3409
Email  :  st.louissuksa_school@hotmail.com

 
  • 9. โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College)

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน(ชายล้วน)
วิสัยทัศน์  :  มาตรฐานสากล  ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
สถานี  :  สะพานตากสิน
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/
เว็บไซต์  :  http://www.assumption.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  26 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์  :  02-630-7111-25
โทรสาร  :  02-630-7111-25
Email  :  webmaster@assumption.ac.th
 
  • 10. โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรรี่ Shrewsbury International School

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  
สถานี  :  สะพานตากสิน
เฟซบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/SHBcitycampus/
เว็บไซต์  :  http://www.shrewsbury.ac.th/
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  เลขที่ 1922 ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :  02-675-1888
โทรสาร  :  02-675-3606
Email  :  admissions@shrewsbury.ac.th
  

บทความแนะนำ

7 วิธีใช้เงินอย่างฉลาด
ขนาด กับ เซ็กซ์
Active birth คลอดธรรมชาติ การคลอดที่แม่ท้องต้องรู้
Q & A กลัวแท้งรอบ 2

Facebook Comment