10 โรงเรียนเด่นใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณแม่ส่วนใหญ่ต่างมองหาโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบครันต่อลูก ซึ่ง 10 โรงเรียนนี้คงเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กๆ หลายคนเลยล่ะค่ะ ตามไปดูกันเลยว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง ตามเส้นทางสายรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 

1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นิสิต ครูประจำการให้มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคม 
สถานี  :  สนามกีฬาแห่งชาติ
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/SatitChula
เว็บไซต์  :  www.satitchula.org  
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  :  02-218-2746 
โทรสาร  :  02-218-2742

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู
สถานี  :  สนามกีฬาแห่งชาติ
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/satitchula.m
เว็บไซต์  :  www.satitm.chula.ac.th 
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  :  02-218-2314
โทรสาร  :  02-218-2358
Email  :  cudes@chula.ac.th

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย
สถานี  :  สยาม
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/PRPDS
เว็บไซต์  :  www.satitpatumwan.ac.th   
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  :  02-251-3934
โทรสาร  :  02-251-4159
Email  :  info@satitpatumwan.ac.th

4. โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำความรู้สู่สากล ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
สถานี  :  ศาลาแดง
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/sjcschoolofficial
เว็บไซต์  :  www.sjc.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  7 ถนนคอนเวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  :  02-234-0561
โทรสาร  :  02-236-1957
Email  :  info@sjc.ac.th

5. โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการ อบรมเลี้ยงดู โดยผสมผสานหลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/ManeerutKindergarten
เว็บไซต์  :  www.maneerut.com
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  9 (2066/1) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  02-678-4612
โทรสาร  :  02-213-2017 
Email  :  maneerutkin@hotmail.com

6. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญา ใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/tungmahamek.ac.th
เว็บไซต์  :  www.tms.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  02-286-1748
โทรสาร  :  02-287-3240
Email  :  tungmahamek11@gmail.com

7. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  เพื่อให้การศึกษาแบบสากลที่มีคุณภาพในระบบการศึกษาของคริสเตียนและทันสมัย
สถานี  :  ช่องนนทรี
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/NewSathornInternationalSchool
เว็บไซต์  :  www.nsis.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  289/2-5 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 02-672-2100-1
โทรสาร  :  02-672-2102
Email  :  info@nsis.ac.th

8. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ บุคลากรครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานี  :  สุรศักดิ์
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/sls.ac.th
เว็บไซต์  :  www.sls.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  02-212-4500-1
โทรสาร  :  02-672-3409
Email  :  info@sls.ac.th

9. โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College)

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน (ชายล้วน)
วิสัยทัศน์  :  มาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
สถานี  :  สะพานตากสิน
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/AssumptionCollege1885
เว็บไซต์  :  www.assumption.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง เเขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  :  02-630-7111-25
โทรสาร  :  02-237-7769
Email  :  webmaster@assumption.ac.th

10. โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรรี Shrewsbury International School

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, เตรียมอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, นานาชาติ, โรงเรียนตามเเนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
สถานี  :  สะพานตากสิน
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/SHBcitycampus
เว็บไซต์  :  www.shrewsbury.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  1922 ถนนเจริญกรุง เเขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :  02-675-1888
โทรสาร  :  02-675-3606
Email  :  admissions@shrewsbury.ac.th

 
 

บทความแนะนำ

RLG จัดหนักทุกมิติ "อย่าให้ใครว่าไทย เลี้ยงลูกไม่เป็น"
พลังสมองของลูกสร้างได้ด้วย Musical Brain Tales
Q & A ดูดเสมหะลูกวัย 1 เดือนอย่างไรดี
อาหารเช้ากระตุ้นพลังสมอง

Facebook Comment