โรงเรียนแนวการเรียนการสอนแบบ Project Approach

โรงเรียนแนว Project Approach มีกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนที่มีหลักการเรียนการสอนแนว Project Approach นี้จึงอยู่ในความสนใจของพ่อแม่ด้วย ดังนั้นมารู้จักหลักคิดและเข้าใจการเรียนการสอนแบบโครงการ หรือที่รู้จักว่า Project Approach กันค่ะ

โรงเรียนแนว Project Approach, โรงเรียนแนวการเรียนการสอนแบบโครงการ, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่,โรงเรียนอนุบาลทอรัก, โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์


แนวการเรียนการสอนแบบ Project Approach

โรงเรียนแนว Project Approach หรือการเรียนการสอนแบบโครงการ ได้นำแนวคิดของ John Dewey มาประยุกต์เป็นรูปแบบการเรียนการสอน

แนว Project Approach หรือการเรียนการสอนแบบโครงการ เป็นการเรียนเพื่อสนองความต้องการของเด็ก ไม่มีการแข่งขัน แต่เป็นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นนวัตกรรมทางการสอนที่บูรณาการการสอนหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น Child Center (การเรียนรู้ในลักษณะที่เด็กเป็นศูนย์กลาง Whole Language(การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ) และHigh-Scope(การวางแผน ลงมือทำ และสรุปเองโดยเด็ก)

โดยการเรียนการสอนแบบ Project Approach เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึก ในหัวข้อที่เด็กมีความสนใจภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระ โดยการเรียนรู้ของเด็กอาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งห้องก็ได้ ซึ่งเด็กจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ คิด และลงมือทำและทักษะที่เขามีในการทำโครงการ ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง


จุดเด่นของโรงเรียนแนว Project Approach

โรงเรียนแนว Project Approach เป็นการเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูล เด็กคือผู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้เด็กได้เพิ่มเติมทักษะที่หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้ที่มาจากความสนใจนี้เองที่จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นและสนุกสนาน บวกกับรูปแบบการเรียนที่เด็กต้องคิด ลงมือทำ ระหว่างการทำกิจกรรมก็ยังมีการตั้งคำถาม ตอบคำถามโดยครู และยังเป็นฝึกทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อน เรียกว่าระหว่างกิจกรรม เกิดการเรียนรู้มากมาย

โดยหัวข้อการเรียนรู้นั้น ครูจะเป็นผู้ดูว่าเด็กควรเรียนรู้ในมุมใดบ้าง เช่น เมื่อเด็กในห้องโหวตกันว่าจะเลือกเรียนหัวข้อผีเสื้อ ครูจะเป็นคนวางรูปแบบการเรียนในสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อจำกัดไม่ให้กิจกรรมนั้นกว้างเกินไป การเรียนการสอนแนว Project Approach จะไม่กำหนดระยะเวลาในการเรียน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เด็กกำลังเรียนรู้ด้วย อาจจะใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ แต่ก็ไม่ควรนานหลายเดือน

หลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ ค้นคว้า และได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอจนสรุปเป็นคำตอบแล้ว ความรู้ที่ได้จะถูกนำมาเสนอให้กับเพื่อน ผู้ปกครอง และครูในรูปของผลงาน ผ่านทางภาพวาด งานเขียน บทบาทสมมติ เล่านิทาน หรือนิทรรศการ ในการเรียนแบบ Project Approach การนำเสนอผลงานถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ เพราะถือว่าเด็กได้สามารถสังเคราะห์คำตอบออกมาผ่านผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


กิจกรรมที่มุ่งเน้นในโรงเรียนแนว Project Approach

ลักษณะกิจกรรมของแนวคิด Project Approach จะมุ่งเน้นที่ให้เด็กได้ทำการลงมือสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบของคำถามที่เด็กๆ สงสัยด้วยวิธีต่างๆ เช่น การไปทัศนศึกษา การทดลอง ซึ่งเด็กจะได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วย การวาดภาพ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น


สิ่งที่เด็กได้รับจากการเรียนโรงเรียนแนว Project Approach

การเรียนการสอนแบบ Project Approach เป็นส่วนส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะในทุกด้านดังนี้

• การคิดอย่างมีเหตุมีผล
• การทำงานอย่างเป็นระบบ
• การวางแผนการทำงาน
• ภาษา การสื่อสาร
• พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
• การคิดแก้ปัญหา
• ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• การแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก
• มีความคิดรวบยอด
• การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
• มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ของสิ่งรอบตัว
• มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้
• เห็นคุณค่าในความคิดของตนเอง

จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเรียนในรูปแบบของกิจกรรม Project Approach ระหว่างทางของการเรียนรู้และปลายทางไม่ได้อยู่ที่คำตอบเพียงอย่างเดียว แต่เด็กจะได้เรียนรู้การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การทดลองพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเอง เหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับและสั่งสมเป็นประสบการณ์ที่นำไปต่อยอดและใช้ชีวิตในประจำวันได้


ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนแนว Project Approach

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02 249-0081-3
Website : http://www.kukai.ac.th/

โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
484 /1 ม.ซื่อตรง ถ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 972 0307-8, 0 2552 4816

Website : http://www.amornrat.org/

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
89 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ ซอย 29 แขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02 427-6925, 02 427-9875

Website : http://www.sangaree.ac.th

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
124 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กทม .10100
โทรศัพท์ : 02-223-1418, 02-223-7451

Website : http://www.banbatr.ac.th

โรงเรียนอนุบาลทอรัก
209 (ซอยเทศบาลบางปู 70) โอเชียนวิลเลจ สุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-7091200-1

Website : http://www.taurakschool.net/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ :

      • นิตยสาร Modern Mom
      • นิตยสาร Kidscovery*** บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์การศึกษาและเว็บไซต์โรงเรียน ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎจึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับแนวการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การจัดอันดับหรือชี้แนะว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด การนำเนื้อหาไปใช้ประกอบการพิจารณาเลือกโรงเรียนจึงอยู่ที่ดุลยพินิจและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

บทความแนะนำ

เทคนิคในการทำงานกับคนเจ้าปัญหา !
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและเมตตาต่อผู้อื่น (2)
Attitude Mom จัดสัมมนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บรรยายโดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม

Facebook Comment