โรงเรียนประถมศึกษาแบบไหน... เป็นอย่างไร

ชวนพ่อแม่มาทำความรู้จักโรงเรียนประถมแบบต่างๆ ช่วยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูก

โรงเรียนประถมเป็นอย่างไร

โรงเรียนสองภาษา Bilingual (BI)

โรงเรียน Bilingual คือ โรงเรียนที่จัดการสอนเป็นสองภาษา ภาษาแม่และเพิ่มอีก 1 ภาษา ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย-อังกฤษ การเรียนการสอนวิชาต่างๆ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้เด็กได้รับความรู้ตามสาระการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา โดยคำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้นควบคู่กับภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติ

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนที่กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างชาติ โดยนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติเกินกว่า 50% จะเป็นชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้นครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนไทยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติด้วยเช่นกัน

โรงเรียนนานาชาติจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น แบบอังกฤษ จะมุ่งเน้นการศึกษาวิชาหลักคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แบบอเมริกัน โรงเรียนส่วนใหญ่ในไทยจะใช้หลักสูตรนี้เป็นหลัก โดยเด็กจะได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานทั่วไป แบบนานาชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความคิดแบบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาครับ

โรงเรียนคาทอลิก

เป็นกลุ่มโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล โดยมีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งอบรมพัฒนาเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะกล่อมเกลาค่านิยมแก่เด็กๆ ทุกคน เน้นให้เด็กรู้จักบังคับตัวเอง มีระเบียบวินัย โดยถือว่าการบังคับตัวเองนั้น จะนำไปสู่ความสำเร็จทางโลกและทางจริยธรรม จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคาทอลิกจึงมุ่งเน้นที่จะให้เด็กมีวินัยในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และด้วยการที่ขึ้นตรงกับคณะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตถือได้ว่ามีความโดดเด่นทางการเรียนการสอน และความเข้าใจในตัวเด็กได้เป็นอย่างดี โดยการเรียนการสอนจะเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นกับเด็กเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายที่จะสอนให้เด็กเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ

โรงเรียนสามัญทั่วไป

เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนโรงเรียนมากที่สุด แบ่งกว้างๆ ได้เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเรียนการสอนจึงใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักประกอบไปด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ การงาน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม พลศึกษา ในปัจจุบันทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลเริ่มเปิดสอนในหลักสูตร English Program มากขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


บทความแนะนำ

ประโยชน์และสรรพคุณจากน้ำมันมะพร้าว
หลักช้อปปิ้งรับขวัญลูกแรกเกิดแบบสุด Safe
คลิปเตือนพ่อแม่ เมื่อเด็กตัวไปติดกับสิ่งของ
น้ำมูกเรื้อรัง ระวัง !!! ไซนัสอักเสบ

Facebook Comment