ข่าวดี! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท เริ่มสิ้นเดือนมกราคม 2562 นี้ข่าวดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมเพ่ิ่มเป็น 600 บาท จาก 400 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และจ่ายย้อนหลังงวดเดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 เดือนละ 200 บาท พร้อมกับจ่ายงวดปัจจุบัน เดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 600 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยจะโอนให้สิ้นเดือนมกราคม 2562 นี้นะคะ

โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อความดังนี้ค่ะ

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรพ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และมาตรา 75 ตรี วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 4 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549

(2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554


ข้อ 3 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร ซึ่งมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกินสามคน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน

ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราหกร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ข้อ 5 การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้จ่ายเต็มเดือน

ข้อ 6 ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือกรณีที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ให้งดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเดือนที่บุตร มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลตามมาตรา 75 จัตวา ต่อไปจนกว่าบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์อยู่มีอายุหกปีบริบูรณ์

ข้อ 8 เพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นไปโดยถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตามวรรคหนึ่งได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตรแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิระงับการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรไว้ก่อนได้

ข้อ 9 ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวงนี้ ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

เงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมสงเคราะห์บุตร 600 บาทของประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 

บทความแนะนำ

7 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
นับถอยหลัง เตรียมตัวคลอด
มันเทศต้มนม อาหารเสริมลูกน้อยวัย 6 เดือน
รีวิวยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สำหรับเด็ก

Facebook Comment