การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียดดังนี้


๑. วัตถุประสงค์
          ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๒) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม
          ๓) เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
          ๔) เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

๒. ประเภทผลงานที่จัดประกวด
          ๑) เรื่องสั้น
          ๒) บทกวี

๓. ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
          ๑) เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
          ๒) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๘ หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์  (๑๖) พอยท์
          ๓) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทฉันทลักษณ์ขนาดความยาว ๖ – ๑๒ บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษเอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

๔. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวด
       ๔.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
         ๑) ประชาชนทั่วไป
         ๒) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
       ๔.๒ ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
         ๑) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงาน
         ๒) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
         ๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียวไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี ๒๕๖๒ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการและอาจไม่รับพิจาณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ
        ๔.๓ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
         ๑) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
         ๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
         ๓) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
         ๔) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
         ๕) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆได้
         ๖) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีใดก็ตาม คณะกรรมการฯ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

๕. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
        ๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
            - มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
            - มีชื่อเรื่องของผลงาน
            - มีความคิดสร้างสรรค์
            - มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ
            - มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรรศิลป์
            - มีสำนวนและภาษาถูกต้องเหมาะสม
            - มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม
       .๒ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
              การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
                  ๑) รอบกลั่นกรอง (Longlist)
                    - โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
                  ๒) รอบคัดเลือก (Shortlist)
                    - โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
                  ๓) ตัดสินรอบสุดท้าย
                    - โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒
ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒

๖. รางวัลพานแว่นฟ้า
        ๖.๑ ประเภทเรื่องสั้น
                  ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
                  ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
                  ๓) รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
         ๖.๒ ประเภทบทกวี
                  ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
                  ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
                  ๓) รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๗. สิทธิและพันธกรณีระหว่างผู้เขียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า
ผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ทั้งประเภทเรื่องสั้นและประเภทบทกวี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยที่สำนักงานฯ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ดังนี้
                 ๑) มีสิทธิ์ที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ และมีสิทธิ์ที่จะจัดทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
                 ๒) มีสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการแปล หรืออนุญาตให้มีการแปล เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือทั้งหมดเป็นภาษาอื่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยให้ถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับแปลที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการทำขึ้นในครั้งนั้นๆ
                 ๓) มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์การ์ตูน บทเพลง บทละคร ละครวิทยุ หรือสื่อศิลปะใดๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
                 ๔) เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยังมีลิขสิทธิ์ในผลงานของตน

๘. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
                 ๑) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์ เอ ๔ หรือไฟล์ PDF
                 ๒) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด
                 ๓) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้
                     ๓.๑) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ ๓๒๗ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”
                     ๓.๒) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล phan@parliament.go.th      

. ระยะเวลาดำเนินการ  
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
                       - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist)                                          กรกฎาคม ๒๕๖๒
                       - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสิน รอบสุดท้าย (Shortlist)  กรกฎาคม ๒๕๖๒
                       - ประกาศผลการตัดสิน                                                                                           สิงหาคม ๒๕๖๒
                       - มอบรางวัล                                                                                                           กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๖ หรือ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๒๒ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า”
 

บทความแนะนำ

ครีมกันแดดแบบไหนดีที่เหมาะกับเรา พร้อม 5 ข้อควรรู้ก่อนใช้กันแดด
8 อาหารดีต่อแม่ตั้งครรภ์
เมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักพักบ้านเดียวกับหนู
Q & A ลูก 9 เดือน ดุลูกได้แค่ไหน

Facebook Comment