โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนเลิศพัฒนาประสิทธิ์วิทยา เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้อักษรย่อว่า ล.ป.ว. ตามใบอนุญาตเลข ที่ ๕๙๑/๒๕๐๖ โดยมีนางสุจิตรา ปิยะศีล เป็นผู้จัดการ ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นเอกสิทธิ์วิทยา ตาคำร้องลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๖ และใน ปี ๒๕๐๗ นางสุจิตรา ปียะศีล ในตำแหน่งผู้จัดการ ได้ขอโอนกิจการให้แก่นายบุญเลิศ ศิลปเดช ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒/๒๕๐๗ และขอเปลี่ยนชื่อเป็น เลิศพัฒนาศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๕๖/๒๕๐๗ รับนักเรียนอายุ ๕ ปี ถึง ๑๗ ปี จากนั้นขอขยายห้องเรียนพร้อมสถานที่เรียนรวมมีห้องเรียน ๒๒ ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๘๙๕ คน ต่อมาทางราชการได้อนุญาตให้ขยายอาคารเรียนเป็น ๒๗ ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๑,๐๗๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๑ เป็นต้นไป และในปีเดียวกันก็ได้ อนุญาตให้รับนักเรียนอายุตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๗ ปี

แนวนโยบายของโรงเรียน

๑. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

๒. ส่งเสริมจริยธรรม ในด้านความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และเสียสละมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ตามความสามารถของตน

๓. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

๔. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยในสังคม และมารยาทของนักเรียน

๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและชุมชน

๖. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

๗. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๘. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเป็นที่พึ่งและพึงพอใจของชุมชน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย สุขภาพแข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถานที่ตั้ง
75/63 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์ติดต่อ
โทร : 02-4681224

แผนที่เว็บไซต์
http://www.lertpattana.ac.th

บทความแนะนำ

โรคตาแดงระบาด ต้องระวัง !
เมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักพักบ้านเดียวกับหนู
Q & A ลูกมีเหงื่อเยอะแม้อากาศเย็น
กินตามนี้! ถ้าอยากให้ลูกเกิดมาผิวสวย ผิวขาว เพียงกินให้ถูกช่วงอายุครรภ์ ผิวลูกผ่องได้

Facebook Comment