โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ประวัติโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล


อนุบาลกุ๊กไก่ จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ แต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า ด้วย หลักสูตรทันสมัย ที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็ก เด็กจึงมีทักษะในการใช้ภาษาในการคิด และเรียนรู้ได้ดีกว่า เด็กอนุบาล และเด็กเตรียมอนุบาล จะได้รับการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งด้านสติปัญญาอย่างสอดคล้องกับวิจัยและทฤษฏีใหม่ๆ ในปัจจุบัน เช่น Brain Based Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยเกี่ยวกับสมอง, Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา ,Constructivism , Constructionism ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน, Project Approach โปรเจคแอพโพรช, Creative Curriculum หลักสูตรพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ และ Montessori มอนเตสซอรี่ เด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว และวิชาการต่างๆ เช่น การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมีความหมายต่อเด็กในชีวิตประจำวัน และโลกรอบตัวของเด็ก นอกจากนั้น เด็กๆยังได้รับการ ส่งเสริมให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย เรียนรู้และปฏิบัติตนตาม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย รวมทั้งได้รับการปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรมด้วย

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มีเป้าหมายที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาจิต 5 ประการ ตามแนวคิดของ Howard Gardner, PhD. (Five Minds of the Future) ได้แก่ จิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม
เรียนรู้สิ่งใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาอ่านราย ละเอียด เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ หรือสำรวจดู กิจกรรมของนักเรียน ในปีนี้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งชมภาพเด็ก ทำกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน และมีคุณค่าต่างๆ

Project Approach

Project Approach คือ การเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เด็กสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กจะสามารถศึกษาได้โดยง่าย ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน หรือสถานที่่ต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งการเรียนรู้แบบ Project Approach นี้จะช่วยทำให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีทักษะในการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกด้วยตัวเองติดตัวไปเป็นรากฐานของชีวิต อ่านรายละเอียด Project Approach เพิ่มเติม
ปรัชญา

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จัดการศึกษาให้เด็กระดับก่อนวัยเรียน โดยมุ่งสร้างพื้นฐานความพร้อมทางพัฒนาการต่างๆ ให้ครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตไปได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความคิด มีคุณธรรม มีความสามารถและทักษะที่จะเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฏีของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายคน ซึ่ง นำมาสู่ความเชื่อในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ คือ


เด็กแต่ละคน มีความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะ ที่ไม่เหมือนใคร

ตามพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่เด็กได้รับมาแต่เกิด ดังนั้น วิธีการเรียนรู้ และช่วงเวลาของพัฒนาการ แต่ละขั้นตอนของเด็กแต่ละคน ย่อมแตกต่างกันออกไป


การเรียนรู้ของเด็ก ควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กรู้และคุ้นเคยอยู่เดิม นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆ


เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผ่านการทำกิจกรรม การได้รับประสบการณ์ตรง

การสำรวจ และการพูด กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายเป็นที่สนใจของเด็ก เด็กสนุกสนานและพอใจกับการทำกิจกรรม ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนในแต่ละช่วง และช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาต่อไปอย่างก้าวหน้าในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กมีโอกาสได้พูด สนทนา แสดงความคิดเห็น คาดคะเน วางแผน ฯลฯ โดยรู้ว่า ผู้อื่นรับฟัง และสิ่งที่แสดงออกมานั้น มีความหมายต่อการทำกิจกรรมและต่อผู้อื่น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เด็กต้องได้คิด และทดสอบทดลอง เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ทำอย่างไร และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว โดยการมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งเหล่านั้น


เด็กต้องมีประสบการณ์ ในการได้รับความสำเร็จ

ทั้งในการทำกิจกรรม การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การที่เด็กรู้ว่า ตนประสบความสำเร็จ จะ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง และเกิดความเต็มใจต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไปอีกทั้งมีความพยายามมากขึ้นด้วยเด็กต้องได้รับการช่วยเหลือให้สามารถควบคุมตนเอง และสถานการณ์ได้ตามวัย

เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะในการอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นเด็กจะพัฒนาไปได้ด้วยดีในทุกด้าน
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีคุณธรรม รักการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุนและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก โดยการจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรม บริบท ประสบการณ์ตรง และใช้ภาษาอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ ของเด็กอย่างต่อเนื่อง

เด็กต้องได้สังเกต สำรวจ โลกรอบตัว ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในการได้สัมผัสจับต้อง ได้ชิม ได้ฟัง ได้กลิ่น และได้มองเห็นหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความหมายต่อตัวเด็ก และเด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะในการสังเกต ส่งเสริมให้สงสัยและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว เสริมสร้างทักษะการตั้งคำถาม การคิด การคาดคะเน และการสืบค้นหาคำตอบด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตรของโรงเรียน ได้จัดหมวดหมู่การส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้

ภาษา และการอ่านเขียน

คณิตศาสตร์

บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม

ความรู้ และความเข้าใจ ในโลกรอบตัว

พัฒนาการทางร่างกาย

การคิด โดยเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์

ขอบข่ายความหมายสั้นๆ ของการส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะด้านต่างๆนั้น ทางโรงเรียนคำนึงถึงวัย และ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักด้วย และจัดทำการประเมินเป็นระยะๆ


ระเบียบการ


1. การรับนักเรียน

รับเฉพาะนักเรียนไปกลับ ทั้งชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี

ต้องมีผู้ปกครองนำมาฝากด้วยตนเอง

การบรรจุนักเรียน จะถือตามอายุ และความสามารถ

2. การรับสมัคร

โปรดนำสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) มาด้วย

โปรดนำใบรับรองแพทย์มาด้วย

รูปถ่ายเด็ก 3 รูป

ค่าสมัครแรกเข้า *สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

3. เวลาเรียน

ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 15.00 น.

4. ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาค

ภาคต้น 20 พ.ค. ถึง 30 ก.ย..

ภาคปลาย 1 พ.ย. ถึง 28 ก.พ..

5. วันหยุด

หยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

หยุดตามวันหยุดราชการ และหยุดประจำภาค

หยุด ระหว่างภาค ภาคละ 2 วัน

6. การเลื่อนชั้น

ไม่มีการสอบ แต่จะพิจารณาตามอายุและความสามารถของนักเรียน

7. ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียน อาหาร และเบ็ดเตล็ด

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนปี
*สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

8. การชำระค่าเล่าเรียน และค่าอาหาร

นักเรียนเข้าใหม่ จะต้องชำระเงินทั้งเทอมในวันสมัคร ภาคต่อ ๆ ไปโปรดชำระเงินภายในเวลาที่โรงเรียนกำหนดและแจ้งให้ทราบในแต่ละภาค

9. นักเรียนแรกเข้า

ทางโรงเรียนให้บิดา หรือ มารดาเท่านั้น อยู่เฝ้าเด็กได้ 3 วัน (ห้ามคนเลี้ยงเด็กเฝ้าแทนอย่างเด็ดขาด) และให้รับเด็กกลับบ้านครึ่งวันในสัปดาห์แรก หรือตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ นับแต่วันเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่

10. การหยุด

นักเรียนคนใดเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

ถ้านักเรียนหยุดเรียนเพราะป่วย หรือเหตุอื่น ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบในวันนั้นทางโทรศัพท์

11. การรับ - ส่ง

ทางโรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน

ผู้ที่มารับจะต้องแสดงบัตรแก่ครูเวรทุกครั้งที่มารับ

ผู้ปกครองจะต้องเรียกบัตรคืนจากผู้ที่รับมอบบัตรไว้ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ถ้ามีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักเรียน

ถ้าบัตรสูญหายหรือฉีกขาด ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อออกบัตรใหม่ และ นำบัตรเก่ามาใช้ไม่ได้เป็นอันขาด

ทางโรงเรียนจะไม่ให้เด็กกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง

12. การแต่งกาย

ชุดนักเรียน ชุดพละ ทางโรงเรียนมีจำหน่ายตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เสื้อนอน 1 ชุด (ไม่จำกัดแบบ) ต้องนำมาทุกวัน

เสื้อเปลี่ยนกลับบ้านต้องนำมาทุกวัน วันละ 1 ชุด

ห้ามนักเรียนแต่งเครื่องประดับที่มีค่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสูญหาย

13. เครื่องใช้

เครื่องใช้ทุกชิ้น จะต้องมีชื่อนักเรียนติดอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเท้า รองเท้า ผ้าเช็ดหน้า) ถ้านักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสับสนหรือสูญหาย

แปรงสีฟัน นำมาภาคละหนึ่งครั้ง

ยาสีฟัน แป้งกระป๋อง สบู่ นำมาภาคละ 1 ครั้ง

รองเท้าแตะยาง 1 คู่ และหวี หรือแปรงแปรงผม 1 อัน ในแต่ละปีการศึกษา

ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว และถุงสำหรับใส่เสื้อผ้า ทางโรงเรียนจัดหาและติดชื่อให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองและความเป็นระเบียบ (ราคาชุดละ__________ บาท)

14. อาหาร

9.30 - 10.00 น. ผลไม้ตามฤดูกาล

11.30 - 12.00 น. อาหารกลางวัน และขนมหวาน

14.30 - 15.00 น. นม และขนมปังต่าง ๆ

15. การลาออก

เมื่อจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนจะได้รับใบรับรอง อนึ่ง หากนักเรียนเป็นโรคติดต่อหรือขาดเรียนนานเกินสมควร ทางโรงเรียนมีสิทธิจำเป็นต้องขอให้ลาออก หรือให้ออกโดยปริยาย


ระดับที่เปิดสอน

เตรียมอนุบาล

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2557
-

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์:
+66 (0) 2 249-0081-3
โทรสาร:
+66 (0) 2 249-4001

อีเมล์:
kukai@kukai.ac.th

เว็บไซต์:
www.kukai.ac.th/Thai

บทความแนะนำ

กระดูกหนูไม่แข็งแรง พ่อแม่ทำอย่างไร
น้องแม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ วันเฉลิมรุ่น 2 จากทองเนื้อเก้า 2013
7 วิธี ดูแลสุขภาพลูกในช่วงหน้าฝน
สารพัดประโยน์ของ มันฝรั่งสีม่วง ที่ทุกบ้านควรหาให้ลูกทาน

Facebook Comment