โรงเรียนประภามนตรี เปิดรับนักศึกษาใหม่


โรงเรียนในเครือประภามนตรีทั้งหมดของเราคือ โรงเรียนประภามนตรี (บางนา) โรงเรียนประภามนตรี ๒ (ศรีนครินทร์) และ โรงเรียนประภามนตรี ๓ (สุวรรณภูมิ) เราทุกคนตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมกับการทุ่มเทพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เรามีโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ มีบริเวณร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีอาคารเรียนมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยและความพร้อมในด้านต่างๆ มอบแก่นักเรียนของเรา พร้อมแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to know) เรียนรู้โดยการมีโอกาสปฏิบัติจริง (Learning to do) เรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าตนจะเป็นคนมีคุณภาพของสังคมอย่างไร (Learning to be) ตลอดจนได้เรียนรู้ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม (Learning to live together) ได้เป็นอย่างดีหลักสูตรและการสอน

แผนกสามัญ

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง อนุบาลศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

แผนกสามัญเน้นภาษาอังกฤษ

แผนกสามัญเน้นภาษาอังกฤษ (Intensive Course)

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึง อนุบาลศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

แผนกภาษาอังกฤษ

แผนกภาษาอังกฤษ (English Program)

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึง อนุบาลศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ICDL - International Computer Driving LicenceHome/หลักสูตรการสอน

ในโลกยุคใหม่ ประชากรต้องรู้จักการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบจะทุกเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำงาน ICDL จะเป็นเครื่องมือแสดงให้ทราบถึงทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น ว่าอยู่ในระดับใดอย่างชัดเจน มีการจำแนกระดับความสามารถกันอย่างละเอียด เป็นหลักประกันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าเพื่อการประกอบอาชีพ หรือในชีวิตส่วนตัว

เกี่ยวกับ ICDL - ICDL เป็นอักษรย่อมาจากว่า The International Computer Driving License เป็นบริการทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Testing – CAT) เพื่อทดสอบวัดความสามารถ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์จริง ให้ผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ทราบผลการทดสอบ พร้อมค่าคะแนน อย่างรวดเร็ว เป็นระบบทดสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้านความถูกต้อง และตรงตามระดับความสามารถ

ICDL เกิดขึ้นแล้วในมากกว่า 148 ประเทศ ได้รับการแปลแล้วมากกว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับสากลต่างๆ เช่น UN, EU และบริษัทข้ามชาติ เช่น British Petroleum, Nokia และอื่นๆ

องค์ประกอบของแบบทดสอบ - ICDL จะครอบคลุมเนื้อหาในหมวดต่างๆ รวมทั้งหมด 7 วิชา (Modules) ดังต่อไปนี้

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Concepts)

การใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการไฟล์ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Windows XP)

โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)

โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)

โปรแกรมฐานข้อมูล (Microsoft Access)

โปรแกรมการนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

สารสนเทศและการสื่อสาร (การใช้งาน IE และ Outlook)

ระเบียบปฏิบัติต่างๆHome/ระเบียบนักเรียน

การมาเรียน

การมาโรงเรียนในวันหยุด

การหยุดเรียน

การขาดเรียน

การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน

การเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์

การเดินแถวเข้าห้องเรียนหลังเคารพธงชาติและสวดมนต์

การเรียนในห้อง

การทำความเคารพเมื่ออยู่ในชั้นเรียน

การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนหรือเข้าในห้องเรียนในขณะเรียน

การทำงานและส่งงาน

การเล่นในบริเวณโรงเรียน

การใช้ห้องน้ำห้องส้วม

การรับประทานอาหารหรือซื้ออาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อทำของหายหรือเก็บของได้

ห้องพยาบาล

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องพยาบาล

การมาพบและมาเยี่ยมนักเรียนของผู้ปกครอง

การเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของนักเรียน

การใช้โทรศัพท์

99/551 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เว็บไซต์

http://www.ppm.ac.th/

facebook

https://www.facebook.com/ppm.ac.thบทความแนะนำ

พ่อแม่สปอยล์ลูก เลี้ยงลูกตามใจมากไป อาจทำลูกอนาคตพังไม่รู้ตัว
สร้างสุขให้ลูกขวบแรก สมองเติบโต
Q & A ถ่ายบ่อยมีผลเสียกับเด็กหรือเปล่า
สัญญาณบอกทารกกำลังหิว

Facebook Comment