โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

แนะนำโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน, โรงเรียนเอกชน, เขตจตุจักร, อนุบาลถึงมัธยม, หาโรงเรียนดีๆให้ลูก, โรงเรียนสตรีโรงเรียนสตรีวรนาถ

ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2482 โดยหลวงพิทยานุศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้ง และในวันที่ 2 มิถุนายน 2490 ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตรได้ซื้อกิจการโรงเรียนจากหลวงพิทยานุศาสตร์ ท่านผู้หญิงจึงเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ แล้วย้ายโรงเรียนมาเปิดเรียนที่ ตึก 3 ชั้น เลขที่ 283 ตำหนัก กรมหมื่นเทวงศ์วโรทัย ตำบลบางขุนพรหม จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2494 ขณะนั้นโรงเรียนมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมต้น และ ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

ในปี พ.ศ. 2495 ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตรได้ขยายกิจการโรงเรียนมาเปิด ณ เลขที่ 1408 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร(บางเขนเดิม) กรุงเทพมหานครอีกหนึ่งแห่ง โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน "


ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินงานโดย มูลนิธิเชิญ พิศลยบุตร โรงเรียนมีครูประมาณ 180 คน มีนักเรียนประมาณ 2,200 คน


นโยบายคุณภาพของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนมุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และสังคมให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นไปตามระบบการประเมินคุณภาพตาม พ.ร.บ.การศึกษา 2542 รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZATION) ทางโรงเรียนจึงนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนโยบายดังนี้
- มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น ผู้นำ และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- มุ่งให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์
- มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและศักยภาพทุกบริการ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา เพื่อตอบสนองให้ Stake holder เกิดความพึงพอใจ
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมให้ยั่งยืนตลอดไป


หลักสูตรสามัญโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปิดสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้
- ก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) ชั้น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รับนักเรียน ชาย-หญิง
- ช่วงชั้นที่ 1 ประถมปีที่ 1 ถึง ประถมปีที่ 3 รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไปกลับ
- ช่วงชั้นที่ 2 ประถมปีที่ 4 ถึง ประถมปีที่ 6 รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไปกลับ
- ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง รับประจำและไป กลับ
- ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง รับประจำและไป กลับ


หลักสูตร
ENGLISH PROGRAM ปีการศึกษา 2557

- รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น G4 - G6 เท่านั้น
- ห้องเรียนละ 25 คนโดยประมาณ
- สอนโดยครูชาวต่างชาติในวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และพละศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาทต่อภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว
- ห้องเรียนปรับอากาศ


INTENSIVE ENGLISH COURSE
หรือ IEC
- รับนักเรียนห้องละ 25 คนโดยประมาณ
- เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมงกับครูชาวต่างชาติและเรียนกับครูไทย 5 ชั่วโมงโดยเน้นหลักภาษา(GRAMMAR)
- เสริมภาษาจีนให้สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
- ห้องเรียนปรับอากาศ
- ค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนละ 18,000 บาท มี 2 ภาคเรียน อัตรานี้รวมค่าครูชาวต่างชาติ ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหารกลางวันแล้ว


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน (จตุจักร)
เลขที่ 1408 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์
02-5133210, 02-5139504 02-9394487


แฟกซ์
02-9394488,02-5139504


เว็บไซต์
http://www.svb.ac.th


อีเมล์
information@svb.ac.th


แผนที่
แนะนำโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน, โรงเรียนเอกชน, เขตจตุจักร, อนุบาลถึงมัธยม, หาโรงเรียนดีๆให้ลูก, โรงเรียนสตรี

บทความแนะนำ

สุดยอดคุณพ่อยอดฮีโร่ของลูก ช่วยลูกไว้ได้หวุดหวิด
ลูกน้อยนอนอย่างไร…ไม่เสี่ยงภัย
วิธีเลือกผ้าอ้อมเด็กซึมซับดี ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทำจากอะไรถึงซึมซับดี 30 เท่า
ทำยังไงไม่ให้ผื่นผ้าอ้อมและเชื้อรากลับมารังควานลูกอีก

Facebook Comment