โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนแม่พระฟาติมา, โรงเรียนเขตดินแดง, โรงเรียนอนุบาลเขตดินแดง, โรงเรียนประถมเขตดินแดง, โรงเรียนมัธยมเขตดินแดง, โรงเรียนคาทอลิคเขตดินแดงประวัติโรงเรียน

จัดตั้งขึ้นและการสนับสนุนของ "คุณพ่อยวง บัปติสตา อาแมสตอย (MEP)" อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และ ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2505 โดยท่านมอบให้คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "แม่พระฟาติมา" ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งไว้เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2500

โดยมี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใช้หลักสูตรเทียบวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแม่พระฟาติมา และ อาคารของวัดใช้เป็นห้องเรียน โดยอนุมัติของท่านเจ้าอาวาส คือ "บาทหลวงยวง บัปติสตา อาแมยตอย" ในระยะแรกที่ก่อตั้งมีเพียงอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 9 ห้องเรียน รับนักเรียนได้จำนวน 340 คน ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน "ม.พ.ฟ."วิสัยทัศน์
โรงเรียนแม่พระฟาติมาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มุ่งสร้างคนให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญาและร่างกายที่แข็งแรง มีความรัก เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเหมาะสมกับชุมชน
2. ส่งเสริมการศึกษาให้อุดมด้วยบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างคุณธรรมและการเรียนรู้ เป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี ของพระคริสตเจ้า
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในสังคม รู้จักการรักและรับใช้
5. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก ปลูกฝังความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
6. ส่งเสริมให้บุคลากร รู้จักการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนแม่พระฟาติมา, โรงเรียนเขตดินแดง, โรงเรียนอนุบาลเขตดินแดง, โรงเรียนประถมเขตดินแดง, โรงเรียนมัธยมเขตดินแดง, โรงเรียนคาทอลิคเขตดินแดง

นักเรียน
อนุบาล 1 - มัธยม 6


คำขวัญ
รักการเรียน รู้จักเล่น เด่นคุณธรรมสีประจำโรงเรียน
สีฟ้าและสีขาวดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกมะลิสถานที่ตั้ง
โรงเรียนแม่พระฟาติมา | Maepra Fatima School
ตั้งอยู่เลขที่ 5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์
0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232โทรสาร
0-2642-9902


เว็บไซต์
http://www.fatima.ac.th/mainบทความแนะนำ

หนาวนี้ สู้หวัดด้วยการนอน
เปิดใหม่! CENTRAL FESTIVAL EASTVILLE
จูงลูกแรง ระวังข้อศอกเคลื่อน หลุด
ตั้งใจฟังลูก 1 ขวบอ้อแอ้อ้อล้อ พ่อแม่ก็ช่วยกระตุ้นทักษะสมอง EF ได้แล้ว

Facebook Comment