โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ

เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2496 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในระยะแรกเปิดทำการสอนในระดับ ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 5 คน นักเรียน 50 คน ปี 2503 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้อง ครู 46 คน นักเรียน 1,197 คน และมีจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์เป็นรุ่นแรก จำนวน 29 คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่ดีมากโรงเรียนหนึ่งในสมัยนั้น

สาธิตฯ วิทยาลัยครูพระนคร

31 มี.ค. 2513 โรงเรียนได้โอนมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตของวิทยาลัยครูพระนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร”

โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.5 ในปี 2517 คุณหญิงพึงใจ สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนครในขณะนั้น ได้ปรับปรุงสายงานของวิทยาลัยครูพระนครขึ้นใหม่ โดยให้โรงเรียนสาธิตย้ายไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะวิชาครุศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร”

หลังจากนั้น อีก 2 ปี โรงเรียนได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีของวิทยาลัยครู พระนคร พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร” ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นโรงเรียนสาธิตฯอย่างเต็มตัว

สาธิตฯ-สถาบันราชภัฏพระนคร

14 ก.พ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ และโรงเรียนซึ่งสังกัดในวิทยาลัยครูพระนคร ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร”

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

15 มิ.ย. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ระบบการเรียนการสอน

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 4 ห้อง เเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 3 ห้อง มีแผนการเรียน คือ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ในปี 2552 ได้เปิดทำการสอนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เป็นปีแรก และมีจำนวนนักเรียนชาย-หญิงทั้งหมดประมาณ 1,100 คน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพิเศษ "Intensive English Program" อันเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 5 คาบต่อสัปดาห์ และชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย 1 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมทักษะให้มีความเป็นเลิศในภาษาอังกฤษเพื่อนำใปใช้จริงในอนาคต โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปี 2551 เป็นปีแรก

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีอยู่ 2 ประเภท

1. ประเภทโควตาพิเศษ

 • คัดเลือกจากนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (กรุงเทพฯ , นนทบุรี และปทุมธานีบางส่วน) โรงเรียนละ 2 คน

 • ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อให้ได้นักเรียนระบบโควตาพิเศษเพียง 30 คนต่อปีการศึกษา

 • การคัดเลือกประเภทนี้จะรับเฉพาะการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ Intensive English Program) เท่านั้น

 • โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม และจัดสอบในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีการศึกษา


2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป

 • การสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียน โดยแบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) ทั้งหมดรับประมาณ 150 คนต่อปี

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นและแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) รับประมาณ 5 คน ต่อแผนการเรียน

 • โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมและจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

พระพิฆเนศวรและพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 9

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

สีประจำโรงเรียน

เหลือง-ชมพู

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสน หมายถึง ความเฉียบแหลมทางสติปัญญาของนักเรียนสาธิตฯ ความอ่อนน้อมแต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง แม้ในปัจจุบันโรงเรียนจะไม่มีต้นสนแล้ว แต่ยังคงให้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่จนถึงปัจจุบัน ในวัน “อำลา อาลัย” ยังใช้กิ่งสนผูกกับดินสอมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่พี่ๆ ม.6 เพื่อนำดินสอแท่งนั้นไปใช้ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และไว้เป็นที่ระลึกถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้น ณ “รั้ว พ.ม.” แห่งนี้

ปรัชญา

สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนโครงการพิเศษ ที่มุ่งเสริมสร้างนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา

 2. เป็นแหล่งการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่

 3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 5. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

งานเพชรพระศรีเกมส์

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การเเสดงพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ''เพชรพระศรีเกมส์''

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การประกวดขบวนพาเหรด ''เพชรพระศรีเกมส์''

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การเเข่งขันกองเชียร์เเละผู้นำเชียร์ ''เพชรพระศรีเกมส์''

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การเเสดงพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ''เพชรพระศรีเกมส์''

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การเเสดงพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ''เพชรพระศรีเกมส์''


รายละเอียดการเปิดรับสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2561

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

การเดินทาง

1. ประตูถนนแจ้งวัฒนะ (ประตูหลัก)

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนแจ้งวัฒนะของ ขสมก. ได้แก่ สาย 51, 59, 95ก, 150 (รถเอกชนร่วมบริการ), 356(รถร่วม), 524 (รถเอกชนร่วมบริการ), 554 และรถประจำทางสวัสดิการกองทัพอากาศ (ปากเกร็ด - ดอนเมือง - สะพานใหม่)

2. ประตูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วัดพระศรีมหาธาตุ)

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนพหลโยธิน เขตบางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุ) ของ ขสมก. ได้แก่ สาย 26, 29, 34, 39, 59, 95, 107, 114, 126, 129, 185, 503, 522 และ 543 โดยลงที่ป้ายวัดพระศรีมหาธาตุ ผ่านเข้าไปทางด้านหลังวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อเข้าสู่ประตูด้านหลังที่เชื่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บริเวณหอพักนักศึกษา พระนครนิเวศ)

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานที่ตั้ง : 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรติดต่อ : 02-521-0690
แฟกซ์ : 02-521-7187
เว็บไซต์ : www.wpm.ac.th
Email : komvech@wpm.ac.th, wpm@wpm.ac.th
 

บทความแนะนำ

สอนลูกรับมือแผ่นดินไหว!
สุนัขพิตบูลสวมบทบาทบอดี้การ์ดปกป้องเจ้าของที่กำลังตั้งครรภ์
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารเสริมการทำงานของสมองลูกน้อย
แดดหน้าหนาว...ศัตรูผิวหนู

Facebook Comment