โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2548 ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนไป-กลับ ชาย-หญิง ในปี 2549 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขยายไปปีละชั้นเรียน ปีการศึกษา 2551 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเตรียมอนุบาล และปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 33 ไร่ มีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง และก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น อีก 1 หลังในปี 2550 ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการที่ ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, ห้องดนตรี, ห้องธุรการ, ห้องพยาบาล, ห้องประชุม, ห้องนอนอนุบาล, ห้องเอกสาร, ห้องกิจกรรม, ห้องวีดีโอ, ห้องศิลปะ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องศูนย์สื่อ, ห้องอินเตอร์เน็ต, ห้องพักครู มีระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ครบครัน อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ, สวนหย่อม, หมู่บ้านคนแคระ สวนป่า สนามเล่นกีฬาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์, สนามฟุตบอล, และสนามบาสเก็ตบอล

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ปรัชญา

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

คติพจน์

ทำอะไร ทำจริง

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

หลักสูตรการเรียนการสอน

 • การทำกิจกรรม Morning Time เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

 • ฝึกการวางแผน, ฝึกการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนคนใหม่ๆ

 • ฝึกปฏิบัติตนตามกฎกติกาของเกมนั้นๆ

 • ฝึกสมาธิและยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

วิธีเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง

1. ทุกภาษาเริ่มต้นที่ listening

 • Listening skill เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นฝึก

 • เด็กๆ จะสามารถ ฟังได้ก่อนแล้วจึงสามารถพูด อ่าน เขียน ได้ตามมา

 • การฟังจะทำให้เราเกิดความคุ้นเคยกับภาษา คุ้นกับสำเนียง การวรรคคำ การออกเสียง

 • ทำให้ต่อมาจะสามารถเลียนแบบเสียงเหล่านั้นได้ 

2. ให้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

 • ฟังเพลงภาษานั้นๆ แทนการฟังเพลงไทย

 • ดูข่าวภาษานั้นๆ แทนการดูข่าวภาษาไทยอย่างเดียว

 • อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารภาษาต่างประเทศ

3. หาเพื่อนเรียนด้วยกัน

 • ถ้ามีเพื่อนเรียนด้วยกันก็จะสามารถฝึกภาษาโดยพูดกับเพื่อน แชทกับเพื่อนเป็นภาษานั้นๆ

4. คิดเป็นภาษานั้น

 • การฝึกภาษาให้ได้ผลอย่างหนึ่งคือต้องคิดเป็นภาษานั้นๆ โดยไม่คิดเป็นภาษาไทย

 • เมื่อได้ยินภาษานั้นๆ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยในสมองแล้วคิดคำตอบเป็นภาษาไทย แปลเป็นภาษานั้น

 • พูดภาษานั้นตอบออกไป ซึ่งทำให้การพูดภาษานั้นจากไม่คล่องจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพราะต้องผ่านกระบวนการแปลไปมา

5. มีสมุดติดตัวเล่มเล็กสักเล่ม

 • ระหว่างที่ฝึกภาษา พยายามทำให้มีการใช้ภาษาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น

 • ลองพกสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวไว้สักเล่ม คอยจดศัพท์ใหม่ๆ ที่ได้ยิน จดรูปประโยคใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้หรือจะเป็นเทคนิคใหม่ๆในการเรียนภาษานั้น

 • ทบทวนสิ่งที่จดมาแต่ละครั้งบ่อยๆ

6. การวางเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ

 • การวางเป้าหมายและระยะเวลา เช่น การกำหนดเป้าหมายเช่น ต้องสอบ TOEFL ให้ได้ มากกว่า 100 คะแนน ในระยะเวลา 6 เดือน ต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้จบภายใน 2 สัปดาห์ เป็นต้น

7. Practice makes perfect

 • ต้องฝึกฝนเยอะๆ

 • หาโอกาสที่จะได้ใช้ ได้ฝึกเยอะๆ

 • ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ ทักษะทางภาษาก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเท่านั้น

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

หลักสูตรสามัญ

ระดับมัธยมศึกษา


เน้นการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยคนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีคุณธรรมแระจำใจ ส่งเสริมให้เป็นผู้รักการอ่าน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อีกทั้งมีการเรียนในรูปแบบบูรณาการ โดยนำเอา SEM ศึกษา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สามัญ โดยมีการแทรกภาษาอังกฤษ เข้าไปในรายวิชาหลักมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีแผนก Gifted ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ  เพื่อต่อยอดความเป็นเลิศให้มากขึ้น
 

หลักสูตร สองภาษา

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยคนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีคุณธรรมแระจำใจ ส่งเสริมให้เป็นผู้รักการอ่าน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อีกทั้งมีการเรียนในรูปแบบบูรณาการโดยนำเอา SEM ศึกษา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับ Grade 7 – 9

เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น โดยใช้ครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา มีการเรียนในรายวิชาคู่ ได้แก่ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและมีการสอนภาษาจีน เพิ่มเติมเป็นภาษาที่ 3 มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักคิดและวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน พัฒนาลายมือ การทำงานที่เป็นระเบียบ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ระดับ Grade 10 -12

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา แยกตามแผนก ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีชาวต่างชาติสอนในรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

2. อังกฤษ-คณิตศาสตร์

เน้นทักษะด้านการคำนวณของนักเรียน และสอดแทรกภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์โดยชาวต่างชาติ

3. อังกฤษ-จีน

เน้นการเรียนรู้การฝึกทักษะโดยโดยเจ้าของภาษา สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาให้กับนักเรียน

4. ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 

เน้นการเรียนรู้การฝึกทักษะโดยโดยเจ้าของภาษา สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาให้กับนักเรียน

5. อังกฤษ-ศิลปะ

มีการฝึกทักษะการวาดภาพ ประติมากรรม การออกแบบ เพื่อเน้นความเป็นเลิศในด้านศิลปะโดยตรง

6. อังกฤษ-ดนตรี
เน้นการจัดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี กานปฏิบัติควบคู่ โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญทางดนตรี

สัญลักษณ์โรงเรียน

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สถานที่ติดต่อ : 48 หมู่ 4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เบอร์โทรติดต่อ : 02-543-6921-4
แฟกซ์ : 02-543-6946
เว็บไซต์ : www.swm.ac.th
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/nimitmaischool
email : sarasas29@gmail.com

 
 

บทความแนะนำ

8 วิธีจัดการเวลาของ Working Mom
14 เหตุผลที่หญิงควรมีเซ็กซ์
ลูกน้อยนอนอย่างไร…ไม่เสี่ยงภัย
เมนูส้มตำคุณหนู เมนูสำหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ

Facebook Comment