​ความถนัดของลูก อยู่ในความสุขของเขา ค้นพบได้เร็วช่วยส่งเสริมให้เก่งขึ้นได้การเลือกโรงเรียนให้ลูก ไม่ใช่แค่โรงเรียนที่จะทำให้เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะ แต่ต้องมีปัจจัยรอบด้านที่จะทำให้ลูกเรียนได้อย่างมีความสุขในแบบของตัวเองด้วย เช่น โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ที่มีหลักสูตรแบบโครงการ ที่เน้นการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็กจริง ๆ อย่าง หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” (DEC) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ ได้มีโอกาสลงมือทำ ลองผิดลองถูก ได้เห็นศักยภาพการแก้ไขปัญหาของตัวเอง และได้ความสนุกอีกด้วย 


ช่วงอายุของเด็ก ที่จะสามารถสังเกตความชอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 ซึ่งถือเป็นช่วงวัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะถือเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต (Transitional Year) สมองมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคม การสื่อสาร ภาพลักษณ์ และทัศนคติ มีเหตุผล เริ่มเรียนรู้ผ่านการกระทำ ต้องการการแสดงออกอย่างอิสระ ชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ สมองจะเต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บ้าง ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำหรับทักษะการดำเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ในวัยนี้จึงควรเน้นให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น
 

คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตความสนใจของลูก ทั้ง ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ว่าลูกอยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ทำอะไรแล้วมีสมาธิดี หรือมีจินตนาการค่อนข้างเด่นชัด เช่น เล่าว่าโตขึ้นจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า หรือ มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด  เช่น จำศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ง แก้โจทย์คณิตศาสตร์ไว เพื่อที่จะได้ส่งเสริมความถนัด ความสามารถของลูกให้ถูกทาง เพื่อให้ลูกเก่งขึ้นไปอีกขั้น
 

ความสนใจของลูก ที่ควรส่งเสริมให้เรียนหลักสูตร “Design, Engineer, Construct” (DEC)

 


1. ลูกชอบภาษา

หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” จะช่วยต่อยอดทักษะด้านภาษา การอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำรายงาน (Report) การนำเสนอ (Presentation) และการโต้ตอบ (Feedback) ทำให้ลูกได้เรียนภาษาสนุกมากขึ้น ได้รู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ช่วยส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน ให้ดีขึ้นได้ และยังมีกิจกรรมท้าทายอยู่เสมอ เรียนแล้วลูกจะเป็นนักพูดและนักเล่าเรื่องที่เก่งได้ 
 


2. ลูกชอบคณิตศาสตร์ 

หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถต่อยอดอาชีพและความสนใจของลูกได้ในหลายอย่าง เช่น สถาปัตย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ลูกจะได้พื้นฐานการคำนวณที่ถูกต้อง ได้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถมากขึ้น ได้คิดเลขให้ไวขึ้น และยังช่วยฝึกให้เชื่อมโยงเหตุผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วย
  


3. ลูกชอบศิลปะและการออกแบบ

การเรียนหลักสูตรเฉพาะ “Design, Engineer, Construct” (DEC) จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น จากการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งจะช่วยพัฒนาลูกด้านศิลปะ ส่งเสริมต่อยอดให้มีจินตนาการออกแบบมากขึ้น ช่วยให้ได้ฝึกการใช้มือ ที่สำคัญลูกจะมีสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการทำงานศิลปะด้วย
 


4. ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลูกชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” จะส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้สร้างสรรค์โครงการและนำเสนอผลงานของตัวเอง เพิ่มความกล้าแสดงออก เพื่อฝึกให้รู้จักแก้ปัญหา จะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น 


นอกจากจะสังเกตความชอบของลูกในแต่ละด้านแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังต้องส่งเสริมความสนใจของลูกเพื่อ ต่อยอดการเรียนรู้และความสามารถให้ลูกในด้านที่เขาสนใจหรือถนัดด้วยนะคะ เพราะจำเป็นสำหรับลูกในอนาคต
 

"โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส" พร้อมส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างรอบด้านตั้งแต่แรกเริ่ม จึงได้เปิดตัวหลักสูตรระดับโลก “Design, Engineer, Construct”  (DEC) มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กอนุบาลและประถมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก  เพื่อที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความชอบของผู้เรียนในการออกแบบ  วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ

หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” (DEC) คืออะไร

“Design, Engineer, Construct” (DEC) เป็นหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ โดยหลักสูตรนี้ถูกคิดค้นต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการหลักสูตร DEC จะเน้นให้เด็ก ๆ ได้การลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด ได้ฝึกทำงานเป็นทีม  ได้ทำเวิร์คช็อปสุดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งการอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้ดีมากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ทั้ง ซิตี้ แคมปัส และริเวอร์ไซด์ แคมปัส มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เพื่อ เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับครูใหญ่ รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th

 

พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 

บทความแนะนำ

5 เทคนิคสร้างภูมิคุ้มใจในการทำงาน
เมื่อแม่แอบลูก! ใครเคยเล่นซ่อนหากับลูกแบบนี้บ้าง
พาลูกเล็กเดินทางอย่างไรจึงไม่งอแง
อันตราย! ทำดีท็อกซ์ถึงตาย ทำเกิน 3 ครั้ง ระบบขับถ่ายรวน-เสี่ยงอันตราย

Facebook Comment