โรงเรียนสองภาษา Bilingual School โรงเรียนสองภาษา สองวัฒนธรรม

โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์


โรงเรียนสองภาษาคือโรงเรียนแบบไหน

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับโรงเรียนสองภาษา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานกำหนดแนวทางการเรียนการสอนของทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ว่า โรงเรียนสองภาษาเป็นโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผู้เรียน และในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ต้องคำนึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาของผู้เรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาน ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของความผสมผสานเป็นสากล

ในปัจจุบันโรงเรียนสองภาษาไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีภาษาอื่นด้วย เช่น โรงเรียนสองภาษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อ รวมถึงโรงเรียนที่เรียนมากกว่าสองภาษา เช่น ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันประเภทของโรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนสองภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

   • English Program (EP) เป็นโรงเรียนสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย และสังคมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
   • Mini English Program (MEP) เป็นโรงเรียนสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 50 % ของชั่วโมงสอนทั้งหมดต่อสัปดาห์


โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์
หลักสูตรของโรงเรียนสองภาษา

เนื่องจากหลักสูตรมาตรฐานฉบับภาษาอังกฤษของโรงเรียนสองภาษาโดยตรงที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังทำอยู่นั้นยังไม่มีกำหนดแล้วเสร็จที่แน่นอน แต่ละโรงเรียนจึงใช้หลักสูตรและตำราเรียนที่หลากหลายโดยมีมาตรฐานเป็นของตัวเอง รวมทั้งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น โรงเรียนอำนวยศิลป์ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Cambridge, UK เป็นต้น แต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลก็จะปรับใช้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เป็นหลัก ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนสองภาษาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ใช้ตำราเรียนจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของต่างประเทศมาสอน ทั้งจากอังกฤษ และสิงคโปร์ ซึ่งเนื้อหาบางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับสังคมไทย

2. แปลตำราภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยพื้นฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแบบ content by content ซึ่งอาจทำให้ดูไม่ต่างจากการเรียนในภาคภาษาไทยปกติมากนัก

3. แปลตำราภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยยึดจุดประสงค์สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการสอน

4. ครูผู้สอนคัดเลือกจากหลักสูตรไทยและต่างประเทศควบคู่กันเน้นเนื้อหาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วทำเป็นรูปเล่มตำราใหม่

ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนอาจประยุกต์หลายแบบมารวมกันได้ การที่หลักสูตรของโรงเรียนสองภาษา ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเองจึงอาจจะยังขาดมาตรฐานกลาง จึงอาจส่งผลถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เมื่อต้องเข้าสู่ระบบการแข่งขันกับนักเรียนในภาคปกติที่ข้อสอบเป็นภาษาไทยจึงอาจจะมีจำกัดอยู่บ้าง ดังนั้นสำหรับเด็กที่เรียนโรงเรียนสองภาษาจึงอาจจะต้องเสริมทักษะด้านภาษาไทยหรือการตีความเพิ่มเข้าไปด้วย


โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์

ครูในโรงเรียนสองภาษา

ครูผู้สอนในโรงเรียนสองภาษาจะมีทั้งครูคนไทยและครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยแบ่งการสอนคร่าวๆ คือ

   • ครูคนไทยจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับศาสนา ภาษาไทย สังคมไทย เป็นต้น
   • ครูชาวต่างชาติจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสองภาษาจะมีการคัดเลือกจากทางโรงเรียนด้วยเงื่อนไขต่างๆ กัน เช่น ถ้าเป็นครูคนไทยจะต้องมีคะแนนสอบTOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 สำหรับครูชาวต่างชาติจะต้องมีความรู้ความสามารถและเรียนจบปริญญา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ครูโรงเรียนสองภาษามีจำนวนจำกัดแต่ก็มีคุณภาพ เนื่องจากครูจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ที่จะถ่ายทอดเป็นอย่างดี รวมถึงมีจิตวิทยาเด็กที่จะสามารถควบคุมเด็กได้แม้จะปล่อยให้ทำกิจกรรมกันโดยอิสระ


สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสองภาษา
เนื่องจากโรงเรียนสองภาษาส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเข้ามา ดังนั้นจึงสามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าโรงเรียนที่มีหลักสูตรปกติได้ จึงทำให้โรงเรียนมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น ห้องสมุดที่มีความทันสมัย ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สนามกีฬาที่พร้อมใช้งาน เป็นต้น รวมถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนก็จะน้อยกว่าโรงเรียนทั่วไปจึงทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้เด็กได้อย่างใกล้ชิด สภาพแวดล้อมเช่นนี้ค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อเด็กในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์

ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนสองภาษา

โรงเรียนสองภาษาของรัฐบาล อนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนในระดับม.ปลายไม่เกิน 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา และม.ต้นไม่เกิน 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา ส่วนในโรงเรียนเอกชนจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนเอง แต่ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เช่น โรงเรียนสองภาษาของกรุงเทพฯคริสเตียน กำหนดไว้ 70,000 บาทต่อภาคการศึกษา

นอกจากนี้บางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมต่างๆ หรือจัดให้นักเรียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง TOEFL , IELTS ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อคำนวณแล้วจะสูงกว่าการเรียนภาคปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนานาชาติ และการไปเรียนต่อต่างประเทศก็ถือว่าถูกกว่าลูกจะได้อะไรจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา

เด็กที่เรียนโรงเรียนสองภาษาจะได้รู้จักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ไปในตัวตั้งแต่เริ่มแรก จึงทำให้มีการพัฒนาด้านภาษาที่ค่อนข้างดีกว่าเด็กโรงเรียนปกติ รวมถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนสองภาษาที่เน้นการให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเด็กจะกล้าคิด กล้าแสดงออก และบอกได้ว่าตัวเองต้องการอะไร และหากเด็กจะสอบเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศก็จะค่อนข้างได้เปรียบ เพราะโรงเรียนสองภาษาบางโรงเรียนที่มีหลักสูตรจากต่างประเทศ จะมีการใช้คะแนนสอบและการวัดผลของโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับเรียนต่อได้เลย

ในขณะเดียวกัน สำหรับเด็กที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนสองภาษามาตั้งแต่แรก แต่มาเข้าเรียนเมื่อโตแล้ว เช่น ป. 4 หรือ ม.3 เด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เนื่องจากอาจจะเคยชินกับการเรียนในโรงเรียนปกติ ไม่ชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เข้ากับเพื่อนๆ ไม่ได้ และเกิดภาวะกดดันได้

นอกจากนี้โรงเรียนสองภาษามีครู 2 วัฒนธรรมที่ต่างกัน ดังนั้นเด็กอาจจะเรียนรู้สิ่งที่เห็นจากครูมาอย่างแตกต่างและสับสน เช่น ครูไทยสอนว่าไม่ควรเดินข้ามสิ่งของ แต่ครูต่างชาติอาจจะไม่ถือเรื่องพวกนี้จึงอาจจะเดินข้ามให้เด็กเห็น เด็กจึงอาจเกิดความสับสนในสิ่งที่ครูสอนเพราะความแกตต่างนี้ ดังนั้นพ่อแม่ที่มีลูกเรียนโรงเรียนสองภาษา หรือกำลังตัดสินใจให้ลูกเรียนโรงเรียนสองภาษาจะต้องช่วยเสริมทักษะต่างๆ ให้ลูกด้วย เช่น เรื่องมารยาท เรื่องการใช้คำพูด เพื่อให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ โดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนเป็นอันดับแรก

โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน 2 ภาษา, bilingual school, English program, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สอบเข้าเรียน, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียน, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนดรุณพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด, โรงเรียนอำนวยศิลป์

ตัวอย่างโรงเรียนสองภาษา

    • โรงเรียนโยธินบูรณะ
    • โรงเรียนดรุณพัฒน์
    • โรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด
    • โรงเรียนอำนวยศิลป์
    • โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
    • โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ดูรายชื่อโรงเรียนสองภาษาเพิ่มเติม >>> โรงเรียนสองภาษา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :


*** บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์การศึกษาและเว็บไซต์โรงเรียน ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎจึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับแนวการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การจัดอันดับหรือชี้แนะว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด การนำเนื้อหาไปใช้ประกอบการพิจารณาเลือกโรงเรียนจึงอยู่ที่ดุลยพินิจและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

บทความแนะนำ

กลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจ สัญญาณบอกโรค
เมนูอาหารเส้นฝรั่งสำหรับแม่ท้อง
10 เมนูมื้อกลางวันสุดฮิตของคุณแม่ตั้งครรภ์
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก กำลังเตรียมวางตลาดแล้ว

Facebook Comment