9 เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนเก่งพ่อแม่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาสมอง หรือความสนใจในการเรียนของลูก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างความฉลาดให้กับเด็ก บันไดชั้นแรกที่สำคัญคือ การสร้างวินัย โดย การฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผนล่วงหน้า ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกความรับผิดชอบ และฝึกควบคุมตนเอง

ถัดมา คือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ มักจะเรียนได้ดีกว่าเมื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล และพบว่า ทักษะด้านคณิตศาสตร์ได้มากที่สุด ตามด้วยทักษะด้านการอ่านและสมาธิ อย่างไรก็ตาม นอกจากการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแล้วพ่อแม่ยังเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กประสบความสำเร็จเมื่อเข้าโรงเรียนได้อีกด้วย

9 เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนเก่ง

1.ยอมรับและเข้าใจ ในสิ่งที่เด็กเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยการให้ความเข้าใจเป็นความรักอย่างหนี่งที่พ่อแม่ควรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ

2.ร่วมมือกันวางแผน เพื่อลูกแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันในการดูแลลูกด้านต่างๆ เช่นการตรวจดูการบ้าน การพบปะคุณครู การพาลูกไปออกกำลังกาย

3.พ่อแม่และครูต้องเป็นทีมเดียวกันหมั่นพบปะ พูดคุยกับครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเรียนและปัญหาของลูก

4.ให้ลูกค้าหาสิ่งใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่เด็กชอบ ช่วยให้ลูกกล้าคิดกล้าทำ เริ่มจากกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน แล้วให้เด็กไทยทดลองทำ

5.คอยให้กำลังใจ กำลังใจจากพ่อแม่ เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ลูกพยายามในสิ่งที่ทำอยู่ แต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้นานเกินไป

6.ลดการเปรียบเทียบ ถ้าต้องการให้ลูกเป็นอย่างไร ให้บอกลูกตรงๆ

7.ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียม ของไปโรงเรียน การใช้เงิน

8.มอบหมายงานบ้านโดยมอบหมายความรับผิดชอบการทำงานบ้านง่ายๆ ตามวัย เพื่อให้เกิดความเคยชินและเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนอื่นๆ

9.ฝึกระเบียบวินัย เพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรทำให้ได้และอะไรทำให้ไม่ได้ ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านควรพูดไปในทางเดียวกัน และเหตุผลที่อธิบายให้เด็กเข้าใจนั้นก็ควรสั้นและกระชับเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง


ที่มา กรมอนามัย
 

บทความแนะนำ

ทำไมจึงปวดท้องเวลามีประจำเดือน
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและเมตตาต่อผู้อื่น (1)
ลูกร้องอยากกลับบ้านหลังพักเที่ยง
20 ความมหัศจรรย์ของลูกขวบปีแรก

Facebook Comment