ผิดไหม? ถ้าเด็กโรงเรียนรัฐจะใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียน

Bangkok Christian Collage, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนคาทอลิก, แนะนำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนชายล้วน, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดีมั้ย, แนะนำโรงเรียน, กรุงเทพคริสเตียน, สพฐ

ผิดไหม? ถ้าเด็กโรงเรียนรัฐจะใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียน

 

หลังจากที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเริ่มนำร่องให้นักเรียนชั้นมัธยมแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ เฉพาะวันอังคารเป็นเวลา 1 เทอม เพื่อเป็นการวิจัยว่าการใส่ชุดไปรเวทจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและตอบโจทย์การสร้างความสุขให้นักเรียนหรือไม่ ซึ่งวันแรกก็มีนักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ดูแล้วเด็กๆ มีความสุขไม่น้อย และก็คงต้องติดตามผลต่อไปว่างานวิจัยครั้งนี้จะออกมาเป็นทิศทางไหน


ขณะเดียวกัน สำหรับโรงเรียนรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. นั้น มีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วว่าให้แต่งชุดนักเรียนเท่านั้น

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ. ชี้แจงว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนระบุชัดเจนว่านักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบนี้ สถานศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยได้ แต่กระนั้นก็ไม่ได้ห้ามนักเรียนโรงเรียนรัฐแต่งชุดไปรเวทเสียทีเดียว หากจะใส่ชุดอื่นต้องขออนุญาตกับศึกษาธิการจังหวัดเสียก่อน

ที่ผ่านมาระเบียบกระทรวงฯ ได้เปิดให้โรงเรียนรัฐแต่งกายอย่างอื่น เช่น ชุดพละ หรือ ชุดพื้นเมือง แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างกับกรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพราะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้ดูแล

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 

ได้กำหนดเครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ข้อ14 ระบุว่า สถานศึกษาใดมีความประสงค์ จะขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่น นอกจากที่กำหนดในระเบียบนี้ ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผู้กำกับดูแลสถานศึกษานั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 15 ระบุว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม

และข้อ 18 ระบุว่า นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยไม่ได้รับยกเว้นตามระเบียบนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามความเหมาะสม


ที่มา : ข่าวช่องวัน, Workpoint NEWS

บทความแนะนำ

ซุปผักอาหารเสริมเด็กวัย 6-12 เดือน
10 ปัญหาช่องปากของลูก
โรคจูบ (kissing disease) คืออะไร อันตรายอย่างไร
โครงการรถรับส่งนักเรียน นำร่องแล้ว 7 โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในการมาโรงเรียนของเด็กๆ

Facebook Comment