กฤษฎีกาผ่าน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ ลุ้นเด็กไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนรัฐ

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษา, พ.ร.บ. การศึกษา, พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, ข่าวการศึกษา


กฤษฎีกาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ ลุ้นเด็กไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนรัฐ 

 

ตามติดกันอยู่ตลอดกับร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ที่ครั้งก่อนผ่านการพิจารณาของ สนช. เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน ขั้นตอนต่อไปรอรัฐบาลพิจารณา 


ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยผลการประชุม กอปศ. ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้ว ล่าสุดมี 101 มาตราเท่าเดิมตามที่ กอปศ.เสนอไป และทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีหนังสือถามยัง กอปศ. ซึ่งที่ประชุม กอปศ.จะมีหนังสือยืนยันกลับไปว่าเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

ด้าน รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการใน กอปศ.รายงานว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้ว ล่าสุดมี 101 มาตราเท่าเดิมตามที่ กอปศ.เสนอไป โดยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...รวม 101 มาตรา มีสาระสำคัญ 29 ประเด็น อาทิ

- กำหนดเป้าหมายการศึกษาบนฐานสมรรถนะ

- แบ่งรายละเอียดเป็น 7 ช่วงวัย

- จัดระบบหน้าที่และสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาให้มีความชัดเจนและสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยให้หลักการการจัดการศึกษาของเอกชนว่าต้องเป็นไปโดยไม่แสวงหาผลกำไร เว้นแต่กฎหมายอนุญาตไว้

- เอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาทุกระดับ รัฐต้องจัดงบฯ ให้แก่ผู้เรียนที่ไปนั่งเรียนกับการศึกษาเอกชนให้เพียงพอ

- ให้ครูเอกชนได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับครูภาครัฐ โดยรัฐอาจจัดเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้ครูเอกชนได้ด้วย 

- สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนด้วยเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ให้สถานศึกษามีอิสระตามหลักเกณฑ์ แนวทาง เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมการบริหารกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารเงิน การใช้จ่าย การบริหารงานบุคลากร การบริหารทรัพย์สิน ซึ่งเงินได้ของสถานศึกษาก็สะสมเป็นของสถานศึกษาได้ภายในหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไปเจรจากับกระทรวงการคลัง เรื่องจัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุ การจัดสรรงบฯ ให้แก่สถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่กำหนดวัตถุประสงค์และไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต้น โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นและไปกำหนดว่าเงินขั้นต้นต้องเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก

- มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกโดยผู้ปกครอง การศึกษาคนพิการ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ กระจายไว้ในมาตราต่างๆ และให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลได้ เช่น สมัชชาการศึกษาจังหวัด และให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุน

และเหนือสิ่งอื่นใด ที่พ่อแม่รอคอยตลอดที่ผ่านมาคือวิธีการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
ระบุว่าการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับต้องไม่ใช้วิธีการสอบแข่งขัน หรือ คัดเลือกด้วยวิธีการอื่นใด ถ้ามีหากมีผู้เข้าเรียนมากกว่าที่นั่งเรียนให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนระดับ ม.ปลาย กับ อุดมศึกษา การคัดเลือกต้องใช้ผลการเรียนหรือสิ่งที่ได้เรียนมาในช่วงระดับก่อนหน้าเท่านั้น การวัดผลคัดเลือกที่สูงกว่าที่กำหนดถือว่าเป็นการจงใจทำให้บุคคลอื่นเสียหาย

รศ.นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังให้หลักการสำคัญเกี่ยวกับครูและความเป็นครู โดยให้คณะกรรมการนโยบาย กับ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไปศึกษาวิจัยต้นแบบและวิธีการในการพัฒนาผลิตครู และบังคับไว้ในกฎหมายว่าคุรุสภาต้องนำผลการวิจัยไปประกอบกำหนดในมาตรฐานและจรรยาบรรณครูด้วย, ครูที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นอาชีวศึกษา ต้องมี “ใบรับรองความเป็นครู” ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จัดการศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยใบรับรองความเป็นครู ใช้ได้ตลอดภายใต้เงื่อนไขของการได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ ให้มี“ครูใหญ่”เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา และบังคับบัญชาครูในสถานศึกษา โดยครูใหญ่สามารถแต่ตั้ง“ผู้ช่วยครูใหญ่”ในการบริหารได้ตามความจำเป็น ซึ่งผู้ช่วยครูใหญ่ อาจไม่ใช่ครูก็ได้ เป็นต้น

ที่มา : mgronline 


 

บทความแนะนำ

“ข้าวต้มคัลเลอร์ฟูล” อาหารเช้าบำรุงสายตาเพื่อวัยเรียนรู้
อาหารพัฒนาสมองเด็กวัย 1-3 ปี
เมนูยามเดินทางของเด็กวัย 6- 12 เดือน
3 เรื่องสำคัญ สำหรับการดูแล ทารกวัย 1 เดือน

Facebook Comment