facebook  youtube  line

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตตเมตต์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กและวัยรุ่น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
นักวิชาการด้านพัฒนาการสมองเด็ก จิตวิทยาเด็ก และประสาทวิทยาของมนุษย์ อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล