facebook  youtube  line

รักลูก The Expert Talk PODCAST

เปิดใจแม่ด้วยเสียงจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะให้ความรู้เรื่องที่พ่อแม่ “ต้องรู้” อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ให้ “วิธีการ” เพื่อรับมือปัญหาการดูแลลูกและครอบครัว ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องสนุก ลูกของเรามีความสุข และมีพัฒนาการที่สมวัย

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กและวัยรุ่น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตตเมตต์
อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารแพทย์โรคระบบประสาท ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการด้านพัฒนาการสมองเด็ก จิตวิทยาเด็ก และประสาทวิทยาของมนุษย์ อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตล่าสุด